Darbinieki

Sarmīte Burgmane

Muzeju un resursu vadības departamenta vadītāja
sarmite.burgmane [at] vtua.gov.lv

Galvenie departamenta uzdevumi:

  • vada un kontrolē politikas ieviešanu ar lauksaimniecības nozari saistītajos valsts muzejos – Latvijas Lauksaimniecības muzejā un K.Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”;
  • nodrošina ieteikumu un informācijas apkopošanu un sniegšanu attiecīgās nozares politikas plānotājiem par departamenta kompetencē esošajiem politikas ieviešanas procesiem;
  • organizē departamenta kompetencē esošo VTUA iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu un izstrādi, analizē un identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas ieviešanas procesā;
  • pārrauga normatīvajos aktos VTUA noteikto uzdevumu, kas attiecināma uz departamenta kompetenci, atbilstošu un savlaicīgu izpildi;
  • organizē valsts pārvaldes funkciju kvalitātes uzlabošanu departamenta kompetences ietvaros, kā arī nodrošina departamenta pārziņā esošo VTUA uzdevumu izpildi, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • nodrošina VTUA stratēģijas izstrādāšanu, sniedzot priekšlikumus, analizējot un apkopojot departamenta plānotos uzdevumus, attīstības iespējas noteiktā laika periodā;
  • nodrošina VTUA direktora deleģēto uzdevumu izpildi;
  • savā kompetences jomā nodrošina VTUA realizēto Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansēto projektu virsvadību.