Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir valsts pārvaldes iestāde, kura darbojas sabiedrības interesēs, sniedzot un nepārtraukti uzlabojot valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti, lai paaugstinātu savu klientu apmierinātību ar VTUA sniegtajiem pakalpojumiem, ko sekmē:

  • kvalitātes vadības pamatprincipu ieviešana, uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana;
  • efektīva un lietderīga VTUA procesu, risku un pārmaiņu vadība;
  • VTUA nodarbināto, klientu un citu ieinteresēto pušu iesaistīšana valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā;
  • uz attīstību un sadarbību vērsti profesionāli, atbildīgi un godprātīgi VTUA darbinieki, kuriem ir nodrošināta iespēja apgūt darbam nepieciešamās zināšanas vajadzīgajā apmērā un celt savu kvalifikāciju;
  • kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo resursu pieejamība.

VTUA misija (virsmērķis)

Sekmēt cilvēku veselībai un videi drošas traktortehnikas izmantošanu tautsaimniecībā, kā arī izglītot sabiedrību un veicināt tās izpratni par Latvijas lauksaimniecības nozares vēsturi un K. Ulmaņa nozīmi vēstures veidošanā.

VTUA vīzija

Proaktīva, inovatīva un klientorientēta valsts pārvaldes iestāde, kas veicina valsts tautsaimniecības attīstību.

VTUA vērtības

  • Izaugsme;
  • Profesionalitāte;
  • Atbildība;
  • Sadarbība;
  • Pieejamība.