Aktuālā informācija par iznomātiem un nomāt paredzētiem nekustamiem īpašumiem atrodama Valsts nekustamie īpašumi tīmekļvietnē:

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

 

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

 

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē sadaļā “Sludinājumi”.

 

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē.

Sludinājums

Aktuālie sludinājumi par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
Skatīt vairāk

Noslēgtie nomas līgumi

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras noslēgtie nomas līgumi
Skatīt vairāk