Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (turpmāk – CSN eksāmens), teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (turpmāk – Ekspluatācijas eksāmens) un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena (turpmāk – Vadīšanas eksāmens).

  Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas vadīšanas tiesības vai C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

  TR1 kategorijas tiesības pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas var iegūt persona, kas attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi ir apguvusi pašmācībā. Savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām.

  Ja persona ātrāk vēlas iegūt citas kategorijas vadīšanas tiesības, zināšanas un prasmes ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību jebkurai no kategorijām.

  TR1 traktortehnikas kategoriju un traktortehnikas vadītāju tiesības var iegūt no 15 gadiem traktortehnikai ar pilnu masu līdz 7500 kg, un no 16 gadiem - pārējai traktortehnikai.

  Savukārt mācību atļauju, piedalīties ceļu satiksmē un tiesības mācīties vadīt kategoriju traktortehniku tiek izsniegta, ja persona sasniegusi 13 gadu vecumu vadīt TR1 kategorijas traktortehniku, bet, ja persona sasniegusi 14 gadu vecumu, vadīt  TR1, TR2, TR3 un TR4 kategoriju traktortehniku.

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras klientu apkalpošanas vietās CSN eksāmenu pieņem elektroniskajā vidē, bet Ekspluatācijas eksāmenu pieņem rakstiski, saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" noteikto.

  CSN, ekspluatācijas, kā arī vadīšanas eksāmenu pieņem visas VTUA klientu apkalpošanas vietas. Savukārt Madonas un Limbažu klientu apkalpošanas vietās teorētiskie eksāmeni tiek organizēta individuāli. Tāpat tiek piedāvāta iespēja veikt vadīšanas eksāmenu savā saimniecībā, ar savu traktortehniku.

  Eksāmenus iespējams veikt jebkurā darba dienā, tiesa, iepriekš piesakot un vienojoties par eksaminācijas iespējām ar ērtāko vai tuvāko VTUA klientu apkalpošanas vietu, līdz ar to eksāmenu biežumu katrā VTUA birojā plāno individuāli, bet ne retāk kā reizi nedēļā.

  Vadīšanas eksāmenam personai ir jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas norises. Līdz ar to pēc personu saraksta apstiprināšanas tas netiek papildināts vai mainīts.

  Vienlaikus informējam, ka samaksu par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var veikt tikai ar maksājuma norēķina karti vai pārskaitījuma veidā.

  Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:

  • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību;
  • mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību (ja attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ir apgūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
  • pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
  • dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā personai veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.

  Pirms eksaminācijas, veicot personas iesniegto dokumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:

  • tai ir derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai, veselības pārbaudes medicīnas izziņā ir jābūt atzīmei, ka persona var vadīt traktortehniku (pašgājējmašīnas - T);
  • tā ir samaksājusi uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē;
  • tai saskaņā ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu nav piemērots ietekmēšanas līdzeklis - transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, pārējiem iegūti 16 punkti – vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu;
  • tai nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums.

  CSN eksāmena kārtošanai personai atvēlētais laiks ir 30 minūtes, sniedzot atbildes uz 24 jautājumiem. Eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja persona pieļāvusi ne vairāk kā divas nepareizas atbildes (kļūdas).

  Ekspluatācijas eksāmenu VTUA amatpersona pieņem rakstiski, eksāmena kārtošanai  atvēlētais laiks ir 10 minūtes, sniedzot atbildes uz desmit jautājumiem. Ekspluatācijas eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja persona pieļāvusi ne vairāk kā vienu nepareizu atbildi (kļūdu) uz eksāmena biļešu jautājumiem.

  Vadīšanas eksāmens netiek ieskaitīts, ja persona:

  • pārkāpj darba drošības noteikumus traktortehnikas iedarbināšanā vai tehnoloģisko operāciju izpildē; 
  • veic nekoordinētu darbību ar vadības ierīcēm, kā rezultātā tiek zaudēta kontrole pār traktortehniku;
  • nespēj ieturēt taisnvirziena kustību;
  • izmanto traktortehnikas svaram neatbilstošu bremzēšanas veidu;
  • neizpilda figūru „čūska” vai „garāža” (ja figūras “garāža” izpildes laikā traktortehnika izbrauc ārpus ar speciālo konusu palīdzību izveidotajiem gabarītiem) ar otro mēģinājumu, kā arī pieskarās vai uzbrauc konusam;
  • divas reizes nespēj veikt VTUA amatpersonas izvēlēto traktortehnikas darba tehnoloģisko operāciju izpildi.

  Teorētiskais eksāmens par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksāmens)

  Lai sāktu pildīt ceļu satiksmes noteikumu teorētisko testu, izvēlieties kategorijas sadaļu un tikai tad spiediet pogu "Turpināt".

  Teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmens) paraugi

  Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmenam):

  Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs

  Saskaņā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi, tika noteiktas publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.

  Ceļu satiksmes noteikumu tests

  Lai sāktu pildīt ceļu satiksmes noteikumu teorētisko testu traktortehnikai, izvēlieties kategorijas sadaļu un tikai tad spiediet pogu "Turpināt". CSN testu vislabāk atbalsta Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge un Opera pārlūki
  Skatīt vairāk