VTUA darbības stratēģija 2021.–2027. gadam ir iestādes darbības kapacitātes attīstības un pārvaldības instruments, kas nosaka prioritātes, mērķus un plānotos rezultātus, lai VTUA pieejamo resursu ietvaros spētu efektīvi, ekonomiski un lietderīgi īstenot tai noteiktās funkcijas.

Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas darbības stratēģijā 2021.–2027. gadam noteiktajām institucionālajām prioritātēm un darbības virzieniem, to mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Stratēģijas ieviešanai VTUA izstrādā ikgadējus darbības plānus, nosakot konkrētus veicamos pasākumus, sasniedzamos rezultātus, atbildīgās struktūrvienības un darbiniekus.