Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir uz attīstību un sadarbību vērsta iestāde, kura regulāri apzina savu klientu vajadzības un spēj sniegt kvalitatīvus pakalpojumus klientiem izdevīgā vietā, laikā un veidā, vairojot klientu apmierinātību un sabiedrības uzticību.

Mūsu klientu apkalpošanas vērtības:

 • profesionalitāte,
 • atbildība,
 • cieņpilna attieksme,
 • sadarbība,
 • pieejamība,
 • vienkāršība.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu. Savukārt Ētikas kodekss nosaka nodarbināto ētiskas rīcības un uzvedības pamatprincipus.

Aktualizētā redakcija uz 2024. gada 22. aprīli.
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Ētikas kodekss nosaka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA) ierēdņu un darbinieku (turpmāk abi kopā – nodarbinātie, katrs atsevišķi – nodarbinātais) ētiskas rīcības un uzvedības pamatprincipus. 

2. Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt VTUA nodarbināto godprātīgu darbību sabiedrības interesēs, uzlabot VTUA darba kultūru, vairot sabiedrības uzticību VTUA un novērstu iespējamos interešu konfliktus un korupciju. 

3. Ētikas kodeksa normas ir saistošas nodarbinātajiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba vai dienesta attiecību ilguma. Situācijās, kas nav atrunātas šajā Ētikas kodeksā, nodarbinātie rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības un morāles normām. Ar Ētikas kodeksu var iepazīties VTUA iekšējās komunikācijas lapā vai tīmekļa vietnē

4. Interešu pārstāvība – jebkāda privātpersonas tieša vai netieša saziņa savās vai citu privātpersonu interesēs ar publiskās varas pārstāvi, lai ietekmētu publiska lēmuma ierosināšanu, izstrādi, pieņemšanu vai piemērošanu. Par interešu pārstāvību nav uzskatāma:

a) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pārstāvja saziņa (arī tiekoties) ar publiskās varas pārstāvi publisku politisko diskusiju laikā vai tādās politiskajās diskusijās, kurās nepiedalās interešu pārstāvis;

b) citas valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieka saziņa ar publiskās varas pārstāvi sev noteikto funkciju ietvaros;

c) saziņa saistībā ar administratīvo procesu iestādē (izņemot gadījumus, kad administratīvo aktu izdod politiskas amatpersonas), administratīvo pārkāpumu procesu iestādē, pirmstiesas kriminālprocesu, tiesvedību vai strīda izšķiršanu citā veidā (piemēram, samierināšanu vai mediāciju);

d) saziņa, kas notiek publiski, izmantojot elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, preses izdevumus vai sociālos tīklus;

e) piedalīšanās gājienos, sapulcēs vai piketos publiski vai iesnieguma iesniegšana pati par sevi. 

5. Interešu pārstāvis – privātpersona, kas veic interešu pārstāvību par atlīdzību vai bez tās, neatkarīgi no juridiskā statusa vai reģistrācijas. 

6. Publiskās varas pārstāvis – publiska persona, tās institūcija, amatpersona vai darbinieks, kā arī privātpersona attiecībā uz tai deleģēto pārvaldes uzdevumu. Publiskās varas pārstāvis ir arī Saeimas deputāts, pašvaldības domes deputāts un publiskas personas nolīgts ārštata padomnieks (piemēram, Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvais darbinieks). 

7. Publisks lēmums – normatīvais akts, politikas plānošanas dokuments, politisks lēmums un administratīvais akts, kuru izdod politiskas amatpersonas. 

8. Interešu konflikts – situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

9. Korupcija – kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. 

10. Komunikācija – tieša sazināšanās starp divām vai vairākām personām, kad mutiski vai rakstiski notiek jebkāda informācijas apmaiņa. Tajā neiekļaujot informāciju, kas, izmantojot elektronisko komunikācijas tīklu, pārsūtīta sabiedrībai kā apraides pakalpojumu daļa. 

11. Ētikas kodeksa saturu pēc nepieciešamības pārskata un aktualizē Ētikas komisija, saglabājot Ētikas kodeksā nemainīgus jau noteiktos pamatprincipus. 

II. Ētikas pamatprincipi

12. Neitralitāte un neatkarība.

a) VTUA nodarbinātā lēmumi un rīcība atbilst normatīvajiem aktiem, VTUA iekšējiem normatīvajiem aktiem un Ētikas kodeksā noteiktajiem uzvedības standartiem un ētiskās rīcības pamatprincipiem;

b) VTUA nodarbinātais savu profesionālo darbību veic un lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības politiskajām un sabiedriskajām kustībām vai organizācijām;

c) VTUA nodarbinātais pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību VTUA, un atturas no tendenciozām darbībām, kas varētu ietekmēt objektīvu lēmuma pieņemšanu un mazināt VTUA uzticamību un darbības nozīmi. 

13. Objektivitāte.

a) VTUA nodarbinātais pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai;

b) Izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, VTUA nodarbinātais izmanto tikai objektīvu informāciju. Jautājumi tiek izskatīti pēc būtības. VTUA nodarbinātais profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;

c) Nodarbinātajam jābūt paškritiskam, jāprot atzīt un labot savas kļūdas, un atvainoties par neētisku rīcību. Nav pieļaujama ļaunprātīga savu kolēģu vai citu personu zināšanu trūkuma un kļūdu izmantošana;

d) Nav pieļaujama nekāda veida demagoģisku apgalvojumu lietošana, kā arī citāda uzvedība, kas traucē jautājuma konstruktīvu izskatīšanu. 

14. Atklātība un lojalitāte.

a) Nodarbinātie rīkojas tā, lai tiktu saglabāta un vairota sabiedrības uzticība VTUA. Lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, ieteikumu un jaunievedumu piedāvāšanu VTUA darbības uzlabošanai, bet arī radošu atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar kolēģiem;

b) VTUA nodarbinātais, pildot amata pienākumus, ir atklāts pret sabiedrību, vienlaikus ievērojot pienākumu neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju;

c) Nodarbinātais nepieļauj prettiesiskas rīcības slēpšanu, noklusēšanu vai atbalstīšanu;

d) Lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem VTUA nodarbinātais vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu, amatu un iestādi, kuru viņš pārstāv. Ar darba pienākumiem saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks pauž VTUA viedokli, savas kompetences ietvaros, ievērojot VTUA darba kārtības noteikumos noteikto kārtību;

e) VTUA nodarbinātais savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret VTUA un tās darbības mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru – vērtību kopumu, ko ciena visi VTUA darbinieki un kas veido tās reputāciju sabiedrībā;

f) Publiskajos izteikumos VTUA nodarbinātais skaidri definē, vai viņi pauž savu personisko vai VTUA viedokli. 

15. Informācijas aizsardzība.

a) VTUA nodarbinātais, pildot darba pienākumus, ievēro, ka viņa rīcībā esošā ierobežotas pieejamības informācija ir paredzēta vienīgi VTUA darba nodrošināšanai un rūpējas par informācijas aizsardzību atbilstoši ārējo un VTUA iekšējo normatīvo aktu prasībām;

b) Ierobežotas pieejamības informāciju, kas nodarbinātajam ir kļuvusi zināma, pildot amata pienākumus vai nejauši nonākusi viņa rīcībā, aizliegts prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrēta uzdevuma izpildi;

c) Nodarbinātais nedrīkst izpaust saņemto ierobežotas pieejamības informāciju arī pēc civildienesta vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas. 

16. Taisnīgums un godprātība.

a) Taisnīgums ir VTUA nodarbināto savstarpējo attiecību norma;

b) Taisnīga attieksme saskarsmē ar sabiedrību ir VTUA nodarbināto obligāta darba sastāvdaļa;

c) Nodarbinātais savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai. 

17. Profesionalitāte.

a) Nodarbinātais savus pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;

b) Nodarbinātais paplašina un padziļina savas profesionālās zināšanas, apgūstot nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai savus pienākumus veiktu pienācīgi un lietpratīgi, kā arī izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus tiešajam vadītājam darba pilnveidošanai;

c) Nodarbinātais sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot vai saņemot nepieciešamo informāciju un palīdzību darba uzdevuma veikšanai. 

18. Papildus minētajiem pamatprincipiem VTUA struktūrvienību vadītāji:

a) veicina nodarbināto izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un ētisku rīcību;

b) vienmēr rīkojas saskaņā ar tām prasībām, kuras pats izvirza padotajiem;

c) skaidri formulē iestādes un struktūrvienības darbības mērķus un prioritātes, kā arī attiecīgi struktūrvienības sasaisti ar iestādes mērķiem;

d) spēj definēt un pārvērst darbībā VTUA vai nozares attīstības stratēģisko vīziju un organizē struktūrvienības darbu tā, lai tiktu sasniegts plānotais rezultāts;

e) veicina nodarbināto izpratni par VTUA un valsts pārvaldes misiju, mobilizē tos kopīgo interešu labā un veicina savstarpēju uzticību;

f) veido darba vidi, kas balstīta atklātībā, līdzdalībā, profesionalitātē, cieņpilnā un vienlīdzīgā attieksmē;

g) veicina nodarbināto iesaistīšanos VTUA attīstībā, sekmē viņu profesionālo izaugsmi un iniciatīvu, ieinteresētību pienākumu veikšanā un snieguma pilnveidošanā;

h) veicina profesionālo zināšanu pēctecību, jaunu nodarbināto ievadīšanu darbā un viņu attīstību;

i) kritiku par nodarbinātā darbu izsaka individuāli, to pamatojot. Izsakot pozitīvu novērtējumu komandas darbam, uzsver sadarbības nozīmi kopīgu mērķu sasniegšanā;

j) regulāri izvērtē darbību, nodarbināto iesaisti un klientu apmierinātību, lai pastāvīgi uzlabotu valsts pārvaldes darbu. 

19. Papildus minētajiem pamatprincipiem VTUA nodarbinātie ievēro uzvedības noteikumus:

a) nav augstprātīgi un autoritāri pret kolēģiem, uzklausa citu viedokli un profesionāli izvērtē iespējas to izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus;

b) nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu;

c) ir laipni un pieklājīgi, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar citu personu godu un nepazemo tās, neizturas ciniski pret to vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību;

d) sadarbojoties ar kolēģiem, ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;

e) ārpus darba laika izvēlas tādu uzvedības stilu, lai sabiedrībā neradītu šaubas par viņa spējām objektīvi un godīgi veikt profesionālos pienākumus;

f) kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz prettiesisku rīcību. 

III. Ētiskas uzvedības noteikumi saziņā ar privātpersonu, kas veic interešu pārstāvību

20. Saziņā ar privātpersonu, kura pēc savas iniciatīvas savās vai citu privātpersonu interesēs sazinās ar nodarbināto vai iestādi, lai ietekmētu lēmumu izstrādi vai pieņemšanu, un šī saziņa neizriet no normatīvajos aktos noteiktajām lēmumprojektu saskaņošanas un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas procedūrām, nodarbinātais ievēro atklātības, vienlīdzības un godprātības principu. 

21. Nodarbinātais visiem interešu pārstāvjiem nodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt informāciju un sazināties ar VTUA un tās nodarbinātajiem. 

22. Nodarbinātais informē struktūrvienības vadītāju un iestādes vadītāju par paredzamo vai jau notikušo tikšanos ar interešu pārstāvi un par viņa interesējošiem jautājumiem. 

23. VTUA nodrošina atklātību gan saziņā ar interešu pārstāvjiem, gan arī sniedzot informāciju par interešu pārstāvjiem, ar kuriem notikusi saziņa, – kādu privātpersonu intereses viņi pārstāv, viņu izteiktajiem priekšlikumiem un kādā veidā tie ņemti vērā. 

24. struktūrvienības vadītājam un iestādes vadītājam ir pienākums:

a) publiskot informāciju par interešu pārstāvi, ar kuru ir notikušas konsultācijas vai no kura ir saņemta informācija, kas attiecas uz jautājumu, par ko struktūrvienības vadītājs un iestādes vadītājs ir bijis atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu. Informāciju nodarbinātais publisko, aizpildot interešu pārstāvības reģistra veidlapu

Saziņas datums

VTUA amatpersonas vārds, uzvārds un amats

Interešu pārstāvja vārds, uzvārds vai privātpersonas nosaukums

Kā interesēs veic interešu pārstāvību?

Pārrunātais jautājums vai sniegtais priekšlikums

un nosūtot to sabiedrisko attiecību speciālistam publiskās informācijas atjaunošanai. Struktūrvienības vadītājs un iestādes vadītājs ir atbildīgs par interešu pārstāvības reģistra aizpildīšanu gan par sevi, gan par sev padoto nodarbināto. Interešu pārstāvības reģistrs ir publiski pieejams VTUA tīmekļa vietnē;

b) ja lēmuma pieņemšanas gaitā atklājas, ka lēmums var skart nodarbinātā vai viņa ģimenes locekļu ekonomiskās intereses, ar rakstisku ziņojumu publiskot šo informāciju, lūdzot kompetences ietvaros augstākstāvošai amatpersonai sevi atstatīt no turpmākas dalības lēmuma pieņemšanā;

c) nodrošināt, ka visiem interešu pārstāvjiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju;

d) izvērtēt ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, kas saņemts, pildot amata pienākumus, ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir VTUA un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam lēmuma pieņemšanas procesā;

e) pieņemot lēmumu, ņemt vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv interešu pārstāvis. 

25. Nodarbinātajam ir aizliegts:

a) neievērojot vienlīdzības principu, kādam no interešu pārstāvjiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā atsevišķus interešu pārstāvjus īpaši informējot par viņus interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus labumus;

b) pieņemt no interešu pārstāvja vai tā pārstāvētās privātpersonas dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi;

c) maldināt interešu pārstāvi, radot iespaidu, ka nodarbinātais var nodrošināt interešu pārstāvim piekļuvi valsts augstākajām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;

d) lūgt interešu pārstāvim materiāli atbalstīt VTUA rīkotu pasākumu vai cita veida aktivitātes;

e) par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt privātpersonu kā interešu pārstāvim valsts vai pašvaldību institūcijās;

f) izmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no interešu pārstāvjiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kuras varētu būt vai ir atbildīgas par interešu pārstāvja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu. 

IV. VTUA nodarbinātā rīcība interešu konflikta situācijā, kā arī attieksme pret dāvanām un viesmīlības piedāvājumiem

26. VTUA nodarbinātais pārtrauc savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, atsakās no amata vai darba pienākumu veikšanas un rakstiski informē pēc hierarhijas nākamo augstāko amatpersonu, ja lēmuma pieņemšana vai citas ar amata pienākumiem saistītas darbības ietekmē vai var ietekmēt ne tikai savas un nodarbinātā radinieku (likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē), bet arī citu personu (dzīvesbiedra, kas nav laulātais, svainībā esošas personas, drauga u.c.) personiskās vai mantiskās intereses. 

27. Nodarbinātais atsakās no amata pienākumu pildīšanas, ja ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta nodarbinātā objektivitāte un neitralitāte. 

28. Nodarbinātais ir atbildīgs par interešu konflikta nepieļaušanu, pildot amata pienākumus. 

29. Nodarbinātais neiesaistās tādās privātās aktivitātēs, kas var radīt aizdomas par potenciāliem, reāliem vai šķietamiem interešu konfliktiem un mazināt sabiedrības uzticību VTUA, kā arī atturas no tādiem blakus darbiem un amatu savienošanas, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata vai darba pienākumus. 

30. Nodarbinātais atsakās no dāvanām, viesmīlības piedāvājumiem un tādu labumu pieņemšanas, kas nav uzskatāmi par dāvanām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē (ziediem, suvenīriem, grāmatām, reprezentācijas priekšmetiem u.c.), ja to pieņemšana rada vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta amata pienākumu pildīšana vai var rasties šaubas par nodarbinātā vai ministrijas darbības objektivitāti un neitralitāti. Nodarbinātais informē pēc hierarhijas nākamo augstāko amatpersonu, ja, pildot amata pienākumus, tam ir piedāvāti iepriekš minētie labumi. 

31. Ja nodarbinātais pēc komunikācijas ar jautājuma risināšanā ieinteresēto personu konstatē, ka tā viņa darba vietā vai tikšanās vietā ir atstājusi dāvanu vai tādu labumu, kas nav uzskatāms par dāvanu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, nodarbinātais par to informē pēc hierarhijas nākamo augstāko amatpersonu. 

V. VTUA nodarbinātā vispārīgās tiesības, pienākumi un atbildība. Atbildīgā persona par ētiska rakstura, interešu konflikta, korupcijas jautājumu risināšanu

32. Katram VTUA nodarbinātajam ir tiesības:

a) lēmumu pieņemšanas gaitā atbilstoši profesionālajai kompetencei un amatam brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt personisko viedokli;

b) saņemt no darba devēja vai tiešā vadītāja adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņas pilnu attieksmi;

c) uz privātās dzīves neaizskaramību;

d) argumentēti norādīt uz darba devēja doto uzdevumu izpildes neiespējamību, ja tie ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai VTUA iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

33. Katram VTUA nodarbinātajam ir pienākums:

a) ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas;

b) ievērot profesionālo etiķeti, cienīt VTUA darba kultūru;

c) veicot darba pienākumus izvairīties no konfliktiem;

d) uzturēt koleģiālas savstarpējās attiecības;

e) neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;

f) godīgi atzīt neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un labot savas kļūdas;

g) informēt kolēģus par aktuāliem darba jautājumiem un dalīties pieredzē, kas varētu būt noderīga arī citiem VTUA nodarbinātajiem;

h) ar korektu uzvedību, lietišķai etiķetei atbilstošu izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos VTUA;

i) izvairīties no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi;

j) nekavējoties informēt tiešo vadītāju, ja pieņemot lēmumu vai, veicot citas ar amata pienākumiem saistītās darbības saskaras ar interešu konflikta situāciju vai kukuļa piedāvājumu, vai saskaras ar situāciju, kad tiek gūts nepelnīts labums sev vai citām personām (radiniekiem);

k) nekavējoties iesniegt ziņojumu VTUA direktoram par iespējamiem citu nodarbināto pārkāpumiem t. sk., iespējamām koruptīvām darbībām un interešu konflikta situāciju vai ceļ trauksmi. Ziņojumu direktoram var iesniegt gan mutiski (klātienē, telefoniski), gan elektroniski, nosūtot to direktoram uz e–pastu, gan papīra formā, adresējot to direktoram personīgi. Ziņojumu var iesniegt anonīmi. Direktors veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību t. sk. nereģistrē saņemto ziņojumu, neizpauž datus par ziņotāju, kad organizē ziņojumā norādīto datu pārbaudes. 

34. Nodarbināto savstarpējās attiecības:

a) nodarbināto savstarpējo attiecību pamatā ar kolēģiem un citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts;

b) nodarbinātā pienākums ir izvairīties no savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanas, neatkarīgi no ieņemamā amata, izcelsmes, sociālā vai mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības, politiskās pārliecības, vecuma un dzimuma;

c) nodarbinātais izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti;

d) nav pieļaujama kolēģu un citu personu pazemošana, ciniska attieksme, ieteicams izvairīties no publiskas kritikas. Uz kļūdām darba procesā censties norādīt personīgi;

e) nodarbinātais toleranti izturas pret citu uzskatiem, nevienu personiski neaizskarot un neaizvainojot;

f) nodarbinātais ļauj citiem VTUA nodarbinātajiem pilnībā izteikties:

 • nepārtrauc runātāju, klusē, kamēr cits kolēģis izsaka vai argumentē savu viedokli;
 • nelieto mobilo tālruni apspriežu un sanāksmju laikā;
 • uzklausa argumentus, kas ir atšķirīga viedokļa pamatā;
 • izprot un pārdomā teikto un oponē, ja tas nepieciešams;

g) nodarbinātais rūpējas par VTUA jauno nodarbināto iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, pieredzē un praksē;

h) nodarbinātais apzinās, ka katra atsevišķa VTUA nodarbinātā uzvedība un rīcība veido VTUA kopējo tēlu sabiedrībā. 

35. Profesionālā etiķete:

a) nodarbinātais ir uzmanīgs klausītājs un runātājs;

b) nodarbinātais rūpīgi pārdomā savus izteikumus;

c) nodarbinātais nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas neatbilst lietišķai komunikācijai vai arī var aizskart citu personu cieņu;

d) nodarbinātā attieksme pret darbu un kolēģiem ir labvēlīga, runa ir saprotama;

e) nodarbinātais ievēro ģērbšanās kultūru, saskaņā ar klientu apkalpošanas standartā noteikto;

f) nodarbinātais ar apmeklētājiem un kolēģiem diskutē savstarpējas cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē. 

36. VTUA direktoram un struktūrvienību vadītājiem ir pienākums:

a) nepieļaut intrigas, dažādu grupējumu veidošanos un favorītisma izpausmes kolektīvā;

b) kritiku par nodarbinātā kļūdām, kas pieļautas darba procesā, censties izteikt nodarbinātajam individuāli;

c) gādāt, lai nodarbinātie saņemtu publisku atzinību par īpaši sekmīgu pienākumu pildīšanu;

d) atbalstīt nodarbināto radošo pieeju un iniciatīvu darba procesa uzlabošanai;

e) izvairīties no situācijām, kas ētiskā ziņā rada divdomīgu vai pretrunīgu iespaidu, neatbilst vispārpieņemtām uzvedības normām, Ētikas kodeksam un kaitē VTUA prestižam, reputācijai un tēlam kopumā;

f) ar savu uzvedību veicināt VTUA nodarbināto atbildīgu attieksmi pret tiešajiem darba pienākumiem;

g) nekavējoties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iesniegt ziņojumu vai trauksmes cēlēja ziņojumu par jebkuru jau notikušu, pašlaik notiekošu vai plānotu noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu tiešsaistes platformā "Ziņo KNAB!" tiešsaistes versijā, ja, pieņemot lēmumu, veicot citas ar amata pienākumiem saistītās darbības, saskaras ar kukuļa piedāvājumu, saskaras ar situāciju, kad tiek gūts nepelnīts labums amatpersonai vai citām personām (amatpersonas radiniekiem). Pārkāpuma ziņojumu var iesniegt autentificējoties un atklājot savu identitāti, vai anonīmi. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt tikai ziņotāju identificējošā veidā. 

37. Ja nodarbinātajam ir nepieciešamas papildu informācija par interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem, Ētikas kodeksā noteiktajām normām, to interpretāciju nodarbināto rīcībā u.tml. ir jāsazinās ar VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Juridiskās un atbalsta nodaļas personāla speciālisti (turpmāk tekstā – VTUA atbildīgā persona). 

38. VTUA darbojas uzticības tālrunis 67027486. VTUA nodarbinātie un iedzīvotāji, zvanot uz uzticības tālruni, var ziņot par VTUA nodarbināto neētisku rīcību, interešu konflikta vai korupcijas gadījumiem. Uz uzticības tālruni saņemto informāciju administrē iekšējās kontroles speciālists, kurš VTUA direktoru informē par pamatoto informāciju, tālākai izmeklēšanai un lēmuma pieņemšanai vai VTUA Ētikas komisijas sasaukšanai. Norisē iesaistītie nodrošina sniegtas informācijas un faktu konfidencialitāti. 

39. Nodarbinātā rīcība interešu konflikta situācijā, attieksme pret dāvanām un viesmīlības piedāvājumiem:

a) nodarbinātais ir atbildīgs par interešu konflikta nepieļaušanu;

b) ja nodarbinātais, pieņemot lēmumu vai veicot citas ar amata pienākumu saistītas darbības saskaras vai var saskarties ar tādu personu personiskajām vai mantiskajām interesēm, kas ir darbinieka radinieki un darījuma partneri likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, nodarbinātais informē VTUA atbildīgo personu un lūdz atstatīt viņu no turpmākās dalības lēmumu pieņemšanā. Nodarbinātais rakstiski informē VTUA atbildīgo personu un lūdz atstatīt viņu no turpmākas dalības lēmumu pieņemšanā arī divus gadus pēc līgumisko attiecību pārtraukšanas ar darījuma partneriem;

c) nodarbinātais atsakās no amata pienākumu veikšanas gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta nodarbinātā darbības objektivitāte un neitralitāte;

d) nodarbinātais atturas no amatu savienošanas, ja tas var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kas traucē VTUA uzdevumu veikšanai un funkciju īstenošanai. Nodarbinātais neiesaistās komercdarbībā, kas var radīt interešu konfliktu;

e) nodarbinātais atsakās no jebkādu labumu pieņemšanas (t.sk. dāvanas vai labumi, kas nav uzskatāmi par dāvanām likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē), ja to pieņemšanu var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta amata pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par nodarbinātā vai VTUA darbības objektivitāti un neitralitāti. Ja nodarbinātais nav pārliecināts, vai drīkst pieņemt dāvanu, nodarbinātais var konsultēties ar VTUA atbildīgo personu;

f) nodarbinātais, saņemot viesmīlības piedāvājumu, klientu aicinājumu piedalīties bezmaksas informatīvos vai tamlīdzīgos pasākumos darba laikā vai ārpus tā, izvērtē, vai viņa dalība tajā ir nepieciešama amata pienākumu pildīšanai un vai piedāvājums nav saistīts ar ieinteresētību panākt piedāvātajam labvēlīgu attieksmi un priekšrocības lēmumu pieņemšanā;

g) nodarbinātais rakstiski lūdz atstatīt sevi no dalības lēmuma pieņemšanā, ja darbinieks pēdējo divu gadu laikā ir saņēmis dāvanu no personas, kuras intereses tiek skartas ar darbinieka pieņemto lēmumu.

h) Par dāvanu nav uzskatāmi:

 • ziedi;
 • suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru;
 • apbalvojumi, balvas vai godalgas, kuru pasniegšana paredzēta ārējos normatīvajos aktos;
 • jebkuri labumi un garantijas, ko nodarbinātajam, pildot amata pienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina VTUA;
 • pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības un kas ir publiski pieejamas.

i) Nodarbinātajam ir atļauts pieņemt dāvanas gadījumos, kas minēti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Pirms dāvanas pieņemšanas, darbiniekam ir pienākums konsultēties ar VTUA atbildīgo personu, lai izvērtētu dāvanas pieņemšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

j) Nodarbinātais lieto VTUA īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli un neļauj to savtīgi izmantot citām personām.

k) Nodarbinātais neatkarīgi no viņa ieņemamā amata nedrīkst tieši vai netieši ietekmēt savus kolēģus, lai veicinātu nodarbinātā personiskajām interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu.

l) VTUA nodarbinātais ārpus darba laika izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godprātīgu profesionālo pienākumu veikšanu un rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām un šo ētikas kodeksu.

m) Vienlaikus ieņemot citus amatus ārpus VTUA, nodarbinātais ievēro Ētikas kodeksā iekļautos pamatprincipus un normas. 

VI. Ētikas komisija

40. Lai nodrošinātu Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu VTUA, kā arī risinātu ar Ētikas kodeksa normu pārkāpšanu, interešu konflikta vai korupcijas saistītos jautājumus, VTUA direktors ar rīkojumu apstiprina Ētikas komisijas sastāvu. 

VII. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanas kārtība

41. Ētikas komisija izskata ētiska rakstura, interešu konflikta, korupcijas jautājumus un gadījumus. 

42. Ētikas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no struktūrvienībām, kā arī no fiziskām un juridiskām personām nepieciešamo informāciju (rakstisku un mutisku), kas saistīti ar nodarbinātā rīcības atbilstību Ētikas kodeksā noteiktajiem uzvedības standartu un ētiskas rīcības pamatprincipiem. 

43. Ētikas komisijai ir tiesības uzaicināt uz Komisijas sēdēm nodarbinātos un/vai citas personas un saņemt no tām nepieciešamo informāciju, kā arī pieprasīt un saņemt skaidrojumus par iesniegumā minētā nodarbinātā rīcību. 

44. Ētikas komisijai ir tiesības uzaicināt ekspertus konsultēt par ētiskas rīcības, interešu konflikta vai korupcijas jautājumiem vai par VTUA darbībā sastopamo ētisko problēmu. 

45. Ētikas komisijai izvērtē saņemto informāciju, pierādījumus un sagatavo atzinumu. Ētikas komisijas atzinums ietver konstatējumus, izvērtējumu, secinājumus un priekšlikumus. 

46. Ja Ētikas komisija nodarbinātā rīcībā konstatē disciplinārā pārkāpuma pazīmes, Ētikas komisija atzinumā VTUA direktoram sniedz priekšlikumu lemt par dienesta pārbaudes veikšanu un disciplinārlietas ierosināšanu. 

47. Ētikas komisija ar atzinumu iepazīstina iesaistītos nodarbinātos (nodarbināto, kuru rīcība tikusi vērtēta un nodarbināto, kurš ziņojis par konkrēto gadījumu, ja informācija nav tikusi sniegta anonīmi). 

VIII. Nodarbinātā atbildība

48. Katra VTUA nodarbinātā pienākums ir regulāri (vismaz reizi gadā) pārskatīt Ētikas kodeksu un pārzināt tajās ietvertās normas. 

49. Katrs VTUA nodarbinātais ir atbildīgs par Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu. Par Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpšanu var tikt piemērota disciplinārā atbildība. 

50. Nepelnīta labuma gūšanu sev vai citām personām, pieņemot lēmumus vai veicot citas ar amata pienākumiem saistītas darbības ir krimināli sodāmas darbības.

IX. Noslēguma jautājums

51. Rīkojums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi. 

52. Ētikas kodekss ir publicēts VTUA tīmekļa vietnē un iekšējās komunikācijas lapā. 

53. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 2014. gada 13. jūnija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras “Ētikas kodekss”” Nr. 1–24/2.