Reizi gadā iestāde sagatavo publisko pārskatu par tās darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Pārskatā pieejama apkopojoša informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī par plānotajām prioritātēm nākamajam gadam.