Trauksmes celšanas likums nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv var:

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 6. panta pirmo daļu, tiešsaistes ziņojumiem no tīmekļvietnes www.trauksmescelejs.lv nav jābūt parakstītiem.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī:

  • sūtot uz e-pastutrauksme@vtua.gov.lv;
  • nosūtot iestādes kontaktpersonai pa pastu (iekšējās kontroles speciālistam, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981), uz aploksnes norādot “Trauksmes celšana”;
  • ievietojot pastkastītē ar uzrakstu „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Zemkopības ministrijas ēkas 1.stāvā (slēgtā aploksnē, adresējot iekšējās kontroles speciālistam un norādot “Trauksmes celšana”).

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes celšanas kontaktpersona:

Līga Rozenberga

Iekšējās kontroles speciāliste - Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
liga.rozenberga [at] vtua.gov.lv
​ trauksmescelejs.lv ​