2023. gada vasarā stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kuri ļauj ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt arī atbilstošo traktortehniku (turpmāk - TR) Latvijā bez atsevišķas TR vadītāja apliecības saņemšanas.

Tomēr, ar minētajām cita mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vadīt var tikai atbilstošo TR, bet netiek izsniegta atsevišķa TR vadītāja apliecība. Tātad ar mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām nevarēs iegūt kādu citu no TR kategorijām - tās atļauts iegūt tikai personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no TR vadītāja kategorijām vai TR vadītāju apmācības izglītības iestādes izsniegta mācību reģistrācijas karte (apliecinājums), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par TR vadītāju sagatavošanas kārtību jebkurai no kategorijām.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) atgādina - šobrīd ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 kategorijai atbilstošo TR. Savukārt ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt TR1 un TR2 kategorijai atbilstošo TR.

Lai persona varētu ar cita mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vadīt TR, veselības pārbaudes medicīniskajā izziņā nav jābūt atzīmei, ka var vadīt TR (pašgājējmašīnas - T). Tātad, ja persona atbilst visām veselības prasībām, lai varētu vadīt, piemēram, B kategorijai atbilstošo transportlīdzekli, tas nozīmē, ka atbilst arī visām prasībām, lai varētu vadīt TR1 kategorijas TR.

Tomēr, ja persona plāno iegūt TR vadīšanas tiesības vai arī apmainīt iepriekš izsniegto TR vadītāja apliecību - ir jābūt izsniegtai veselības pārbaudes medicīniskajai izziņai, kurā ir atzīmēts, ka persona var vadīt TR (pašgājējmašīnas - T).

VTUA arī atgādina, ka ar nederīgiem un neatbilstošiem dokumentiem TR ekspluatācija un vadīšana nav atļauta.

Atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajai informācijai 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, tostarp 1. panta 11. punktu izteica jaunā redakcijā, proti, mehāniskais transportlīdzeklis ir pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļus. Minētos grozījumus veica, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 4. panta 4. punktu.

No minētā secināms, ka šobrīd likumdevējs traktortehniku nav īpaši nodalījis no citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā tas bija pirms minēto grozījumu stāšanās spēkā.

Ceļu satiksmes likuma 71. panta 1. punkts paredz, ka “par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām”.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 39. punktu traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina, ja:

 • tai beidzies derīguma termiņš;
 • tai ir mehāniski bojājumi vai tā ir notraipīta tā, ka traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu;
 • ir mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati;
 • izdarīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā noteiktajām traktortehnikas kategorijām – pēc brīvprātības principa.

Minēto MK noteikumu 40. punktā norādīts: lai apmainītu Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, tās īpašnieks Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) iesniedz apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību.

Lai uzsāktu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas vai apmaiņas procesu, pretendentam vispirms:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
 • jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
 • jāveic samaksa TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu birojā uz vietas

Norvēģija tāpat kā Latvija ir Eiropas Ekonomikās zonas dalībvalsts, kurās savstarpēji tiek atzīta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, tajā skaitā Latvijā izsniegtā traktortehnikas vadītāja apliecība ar TR3 kategoriju. Līdz ar to Jūs varat braukt strādāt uz Norvēģiju ar TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību.

Tomēr, tā kā TR3 kategorija ir valsts kategorija un nav saskaņota starp dalībvalstīm (piemēram, kā apliecība ar B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām), saskaņā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras rīcībā esošo informāciju Jums būs jāsazinās ar Norvēģijas darba inspekciju (skatīt, informāciju par iestādi - https://www.arbeidstilsynet.no/en/about-us/), kura veiks Latvijā izsniegtās traktortehnikas vadītāja apliecības atzīšanu un sniegs precīzāku informāciju par Jūsu iespējām mītnes zemē.

Labdien! Jautājums par atņemtām traktortehnikas tiesībām. Atņemtas par braukšanu reibumā uz četriem gadiem (traktortehnikas kategorijas bija vairākas). Zinu, ka pēc lieguma varēšu izvēlēties, kādai kategorijai vēlos likt, bet es tā arī nesapratu, vai man būs tikai viena kategorija, ko nolikšu, vai tomēr atgūšu visas, kas man reiz bija. Paldies!

Traktortehnikas vadītāja tiesību atjaunošana ir iespējama saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”.

Minēto MK noteikumu 48. punkts paredz, ka, atjaunojot traktortehnikas vadītāja tiesības pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, persona kārto Ceļu satiksmes likuma 29. panta 4.1 un piektajā daļā noteiktos eksāmenus šādā kārtībā:

 • nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt tikai vienas kategorijas traktortehniku;
 • pēc izvēles nokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku;
 • ja personai “transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz laiku līdz gadam, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto teorētisko eksāmenu”;
 • ja personai “transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu”.

Proti, Jums būs jākārto gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens. Ja iepriekš Jums bija tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku, Jums nav jākārto eksāmeni visās kategorijās, bet pēc izvēles jānokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošie eksāmeni. Veiksmīgi nokārtojot izvēlētās kategorijas eksāmenus, Jūs atgūsiet visas iepriekš iegūtās traktortehnikas kategorijas.

Autokaru, kurš VTUA reģistrēts kā iekrāvējs, drīkst vadīt ar TR1 kategoriju  līdz 7500 kg, ar pārējām kategorijām (TR2; TR3; TR4), kuras izsniegtas pēc 2018. gada 1. septembra, bez pilnas masas ierobežojuma vai C kategoriju, jebkuru iekrāvēju, līdz traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 5. pielikumu, ja autokars ir reģistrēts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Valsts informācijas sistēmā, tas ietilpst traktortehnikas grupā “Iekrāvējs”.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 23. panta septītajai daļai, iekrāvējs atbilst TR1, TR2, TR3 un TR4 kategorijai.

Kopš 2018. gada 1. septembra tika apvienotas vairākas traktortehnikas vadītāju kategorijas vienā kategorijā, aizstājot burtus A, B, C, D, E, F, G un H ar saīsinājumiem TR1, TR2, TR3 un TR4.

MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 56. punkts paredz, ka, apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, iepriekš piešķirtās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

A kategoriju pielīdzina TR1 kategorijai, bet laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 13. oktobrim piešķirto traktortehnikas vadītāja A kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

B kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

C kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

D kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

E kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

F kategoriju pielīdzina TR3 kategorijai;

G kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

H kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai vai TR4 kategorijai, ja vadīšanas eksāmens ir kārtots, vadot pašizgāzēju (damperu).

Līdz ar to, pēc brīvprātības principa vai pēc vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām Jums apmainot C un G kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, C un G kategorija tiks pielīdzināta TR1, TR2 un TR4 kategorijai.

Jūs autokaru (iekrāvēju) varat vadīt vadīt ar TR1, TR2 un TR4 kategorijas vadītāja apliecību.

Ārvalstīs izdotas traktortehnikas (turpmāk - TR) vadītāja apliecības maiņa ir tieši attiecināma uz trešo valstu vadītāju apliecībām - tā nav izdota Eiropas Savienībā vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.

Lai persona apmainītu TR vadītāja apliecību, kura nav izdota Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, pret Latvijas, tai ir:

 1. jāiesniedz iesniegums Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk - VTUA), uzrādot ārvalstīs izdotās TR vadītāja apliecības oriģinālu. Pēc kopijas izgatavošanas ārvalsts TR vadītāja apliecība personai tiek atdota atpakaļ;
 2. jāiesniedz apliecināts ārvalstīs izdotās TR vadītāja apliecības tulkojums. Tulkojumu veikt un to apliecināt var jebkura persona, kurai ir pietiekamas prasmes veikt tulkošanu no svešvalodas uz latviešu valodu;
 3. jāveic samaksa 120,00 EUR apmērā par dokumentu atbilstības izvērtēšanu.

Lēmumu par ārvalsts apliecības apmaiņu vai atteikšanos veikt ārvalsts apliecības apmaiņu VTUA pieņem maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā.

Ja tiek pieņemts lēmums apmainīt ārvalstī izdoto vadītāja apliecību, personai, lai saņemtu Latvijā izdoto TR vadītāja apliecību, jāveic atbilstošo kategoriju TR vadīšanas eksāmeni. Par vadīšanas eksāmenu veikšanu apliecības saņemšanu personai jāveic atsevišķa samaksa.

Papildus norādām, gadījumos, ja persona Latvijā vēlas iegūt TR vadīšanas tiesības un tai jau ir transportlīdzekļu vadītāja apliecība, kurā ir norādītas 1968. gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās kategorijas vai apliecība, kurā norādīta B kategorija un, ja izdevējvalstī šī vadītāja apliecība dod tiesības vadīt automobili, nav nepieciešams saņemt braukšanas mācību atļauju.

Tāpat arī persona, kurai jau ir tiesības vadīt 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās C1 vai C kategorijas transportlīdzekļus, ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmena kārtošanas.

Kādos gadījumos persona var apmainīt TR vadītāja apliecību:

 1. ja persona ir Latvijā saņēmusi atzinumu par transportlīdzekļa vadītāja kārtējo veselības pārbaudi un tai nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;
 2. ja persona, kura sodīta par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē, ārstējusies no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgas, kaitējošas lietošanas vai atkarības, objektīvi pierādot vismaz vienu gadu stabilu remisiju (gadījumos, kad pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatēta alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība);
 3. ja persona, kura sodīta par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē, piedalījusies uzvedības korekcijas programmā (gadījumos, kad pirmstermiņa veselības pārbaudē nav konstatēta alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība),
 4. ja personai noteiktā laika periodā nav liegta šo tiesību iegūšana un kurai Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī nav spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai nav atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;
 5. ja personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību saskaņā ar Krimināllikuma 262. un 262.1 pantu, noņemta vai dzēsta sodāmība, kas tiek dzēsta vismaz vienu gadu un ilgāk pēc soda vai papildsoda izciešanas, personām, kas ir notiesātas nosacīti vai izcietušas brīvības atņemšanas sodu.