Ja vēlaties iegādāties traktortehniku un/vai traktortehnikas piekabi, vai tā nonākusi Jūsu īpašumā, tai jābūt reģistrētai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA).

Traktortehnikas reģistrāciju veic saskaņā ar 2017.gada 06.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”. Šo noteikumu 1.pielikumā minēta tā tehnika, ko nepieciešams reģistrēt valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).

Ja iegādājaties ārvalstīs reģistrētu vai nereģistrētu jaunu vai lietotu traktortehniku vai tās piekabi, ir nepieciešams veikt īpašuma pirmreizējo tiesību nostiprināšanu Latvijas Republikā.

Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka pirmreizējās īpašuma tiesības, ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu par tehnikas vienības pirmreizējo reģistrāciju Latvijas Republikā un jāapmaksā pakalpojums. Iesniegumu var iesniegt ierodoties klātienē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Pakalpojumus nodrošinām tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

Pēc dokumentu iesniegšanas traktortehnika vai tās piekabe jāuzrāda Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā tehnisko datu salīdzināšanai. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot pie VTUA biroja.

Pēc reģistrācijas dokumentu izvērtēšanas un tehnisko datu salīdzināšanas, notiek īpašnieka, traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu reģistrācija valsts informācijas sistēmā „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (reģistrs nav publiski pieejams).

Reģistrējot, traktoram vai piekabei tiek izsniegta traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība un valsts reģistrācijas numura zīme.

Ja vēlaties veikt traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, pirkt, pārdot vai nodot citai personai sev piederošo traktortehniku vai tās piekabi, abām iesaistītajām pusēm jāvēršas VTUA ar prasību nodrošināt īpašnieka maiņas reģistrāciju uz abpusēja iesnieguma pamata, citos gadījumos, pamatojoties uz personas iesniegto īpašuma tiesību maiņas dokumentu (līgums, akts par nodošanu īpašumā, tiesas spriedums, rēķins - uzziņa u.c.).

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju Jūs varat veikt VTUAklātienē iesniedzot:

  1. iesniegumu;
  2. reģistrācijas apliecību;
  3. pirkuma vai mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, maksājumu apstiprinošu dokumentu, kopā ar līgumu, mantojuma apliecību, tiesas nolēmuma norakstu par mantošanu).

Pakalpojumus nodrošinām tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

Pēc tam, ka VTUA saņēmusi un pārbaudījusi iesniegtos dokumentus, tiek veikta traktortehnikas vai piekabes tehnisko datu salīdzināšana klātienē. Tehnisko datu salīdzināšana var tikt veikta VTUA darbiniekiem ierodoties pie īpašnieka, vai īpašniekam tehniku nogādājot VTUA.

Pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas reģistrācijai

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas reģistrācijai.
Skatīt vairāk

Valsts reģistrācijas numuru izvēle traktortehnikai

Izvēles numura zīmes un pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīmes.
Skatīt vairāk

Traktortehnikas reģistrācijas dati

Traktortehnikas reģistrācijas dati tiek apkopoti par pirmo reizi reģistrēto jauno un lietoto traktortehniku, tās piekabēm un to markām, kā arī traktortehnikas iedalījums pa grupām un pēc īpašuma veida no valsts informācijas sistēmas
Skatīt vairāk