1961.gadā pie valsts uzņēmuma „Lauktehnika” tika izveidota Tehniskās uzraudzības inspekcija, ka darbojās Latvijas Republikas Mehanizācijas pārvaldes paspārnē;

1965.gada 1.oktobrī Tehniskās uzraudzības inspekcija turpināja darbu pie Lauksaimniecības ministrijas reģionālajām Lauksaimniecības pārvaldēm;

1981.gada 1.janvārī tika izveidota Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu tehniskā stāvokļa uzraudzības inspekcija;

1990.gada 1.novembri L/s mašīnu un iekārtu tehniskā stāvokļa uzraudzības inspekcija tiek pārveidota par Darba aizsardzības un tehniskās uzraudzības inspekciju pie Agrorūpnieciskās apvienības;

Ar 1992. gada 18. februāra Latvijas Republikas Ministru padomes lēmumu Nr. 51 "Par traktortehnikas valsts uzraudzību" tika izveidota Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija ar mērķi izveidot vienotu traktortehnikas uzskaites, tās ekspluatācijas drošības, uzraudzības un traktortehnikas vadītāju atestācijas sistēmu Latvijā;

Ar 1995. gada 12. maijā Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr. 130-r "Par Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas reorganizāciju" Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija tika reorganizēta, pārveidojot to par valsts bezpeļņas organizāciju "Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija", sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - VTUI);

Ar 2004. gada 25. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 585 "Par valsts bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija" reorganizāciju un valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" izveidi" ar 1. novembri VTUI ir pārveidota par valsts aģentūru "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (turpmāk - VTUA);

Ar 2009.gada 24.augusta  Ministru kabineta rīkojumu Nr.569 „Par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" un valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" reorganizāciju”, ar 2010.gada 1.janvāri tika izveidota jauna valsts aģentūra, kuras sastāvā iekļāva līdz šim atsevišķi darbojošās trīs valsts aģentūras. Reorganizācijas rezultātā jaunizveidojamā valsts aģentūra pārņēma visas iepriekš atsevišķi darbojošos iestāžu materiālos un nemateriālos līdzekļus, prasības, tiesības un saistības. Arī funkcijas reorganizācijas rezultātā netika zaudētas un arī turpmāk tās tiks nodrošinātas un sabiedrības pārstāvjiem pieejamas kā funkcionāli tā arī pēc ģeogrāfiskā izvietojuma. Aģentūra izveidota ar mērķi nodrošināt traktortehnikas un to piekabju valsts uzraudzību, piešķirt un anulēt traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniegt traktortehnikas vadītāju apliecības, veikt traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un kontroli, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi, izcilām personībām un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. VTUA sastāv no četrām nodaļām un atbalsta punktiem (birojiem) 26 administratīvajās teritorijās visā LR. Mūsu kolektīvā ir 79 darbinieki;

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir mainījusi savu juridisko statusu no valsts aģentūras uz tiešās valsts pārvaldes iestādes statusu, pamatojoties uz iestādes funkciju un ar to saistīto uzdevumu izvērtējumu saskaņā ar Publisko aģentūru likuma anotācijas I sadaļas 3.punktu, kā arī ņemot vērā iestādes budžeta veidošanās un budžeta līdzekļu izlietošanas vienoto kārtību nozares ietvaros. Iestādes nosaukums netiek mainīts. Tiešās pārvaldes iestādes nosaukums no 2013.gada 1.janvāra tiek saglabāts „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (turpmāk iestāde), pirms iestādes nosaukuma nenorādot iepriekšējo juridisko statusu, vārdkopu „valsts aģentūra”. Izņemot juridisko statusu, iestādē nekādas izmaiņas nav veiktas un nav nepieciešams veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. No 2013.gada 1.janvāra iestāde nodrošina valsts funkcijas un veic saistošos uzdevumus saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.937 „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums”, kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.