Statuss:
Īstenošanā
Zemkopības ministrija

Projekta nosaukums

Pastāvīgā ekspozīcija par Kārli Ulmani.

Projekta kārta

Ekspozīcijas satura izstrāde (2019. gads)

Kārtas mērķis

Izstrādāt ekspozīcijas saturu par Kārli Ulmani, kas atbilst mūsdienu vēstures zinātnes un muzeja darbības prakses tradīcijām.

Kārtas uzdevumi:

 1. Veikt pētījumu par Kārļa Ulmaņa biogrāfiju, kas atklātu viņa personību, tai skaitā cilvēciskās īpašības;
 2. Izstrādāt ekspozīcijas tematiskās vadlīnijas un koncepciju par Kārļa Ulmaņa personību;
 3. Mainīt sabiedrībā esošos stereotipus un mītus par valstiski nozīmīgo personu; 
 4. Radīt saturu, caur kuru veicināt sabiedrības un īpaši jaunatnes izpratni par kolektīvo un individuālo atbildību un ētiskajām vērtībām.

Projekta ilgtermiņa mērķi un uzdevumi

Izriet no 2018. gadā akreditētās K. Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” darbības un attīstības stratēģijas.

Projekta ilgtermiņa mērķis

Izveidojot jaunu pastāvīgo ekspozīciju par Kārli Ulmani “Pikšu” muzejā tā sekmējot muzeja darbību kā latviskā patriotisma simbolu, veicinot jaunatnes un visas sabiedrības izpratni par katra personīgajām un valstiskas nozīmes ētiskajām vērtībām un atbildību. 

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai:

 1. Ar pastāvīgām ekspozīcijām un izstādēm nodrošināt muzeja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar K. Ulmaņa personību, paustajām idejām, “Pikšu” sētas vēsturi un viņa iedibinātajām tradīcijām (piemēram, Latvijas mazpulku vēsturi);
 2. Akcentēt K. Ulmaņa personības morālo un ētisko nozīmi vēstures notikumos;
 3. Veicināt sabiedrībā toleranci par pretrunīgi vērtētiem notikumiem, faktiem un personībām; 
 4. Sekmēt muzejā uzkrātā kultūras mantojuma pieejamību visplašākajam apmeklētāju lokam, veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrību orientētu muzeju; 
 5. Pilnveidojot izglītojošā un izskaidrojošā darba mēdijus – muzeja ekspozīcijas un mājas lapu un citus informācijas avotus – rosināt sabiedrībā interesi par vēsturiskajiem procesiem un to ietekmi uz valsts un ikvienas konkrētas dzimtas likteni; 
 6. Pilnveidot “Pikšu” muzeju, kas tapa kā unikāls atmodas laika piemineklis Kārlim Ulmanim, radot tajā mūsdienīgas un laikmetam atbilstošas ekspozīcijas saturu; 
 7. Atklāt Kārļa Ulmaņa personību vienkopus vienā zinātniski argumentētā publikācijā/ izdevumā.

Projekta kārta

Ekspozīcijas dizaina stratēģijas, koncepcijas, tehniskā projekta izstrāde un realizācija (2020.-2022. gads)

Kārtas mērķi

Balstoties uz Kaspara Zeļļa darbu “Pētījums Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja ‘’Pikšas’’ topošajai ekspozīcijai par Kārli Ulmani’’, izstrādāt pastāvīgās ekspozīcijas dizaina stratēģiju, koncepciju un tehnisko projektu. Realizēt tehnisko projektu. 

Dizaina stratēģijas izstrādes procesā, analizējot vispārējo situāciju, tiks rasts formulējums personības veikuma interpretācijai, jo šādu precedentu nav bieži, ka par pretrunīgi vērtētu politiķi tiek veidota ekspozīcija. Šajā procesā kopā ar dizaina stratēģijas izstrādātājiem ir jārod atbilde uz jautājumiem, kas ir ekspozīcijas mērķauditorija un kā ar to komunicēt. 

Koncepcijas izstrādes procesā tiks noskaidrots, ar kādiem izteiksmes un mākslinieciskajiem līdzekļiem un formām, izmantojot zinātnieka Kaspara Zeļļa pētījumu, komunicēt ar sabiedrību. 

Savukārt tehniskais projekts ļaus saskatīt, kā iepriekš paveikto realizēt veidojot pastāvīgo ekspozīciju muzejā, stāstot par Kārli Ulmani viņa ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un atstāto politisko mantojumu. Tehniskais projekts atklās, kā par Kārli Ulmani stāstīt ar mākslinieciski un vizuāli izteiksmīgiem  līdzekļiem. 
Projekta īstenotāji paredz, ka emocionālo iespaidu muzeja apmeklētāji efektīgāk gūs ar profesionāli augstvērtīgiem mākslinieciskajiem paņēmieniem.

Kārtas uzdevumi

 • Organizēt publisku  diskusiju. Diskusija – ‘’Pretrunība un neviennozīmība vēsturē’’.

Pirmā daļa -  Personības neviennozīmības performance jeb kā publiskajā telpā – muzejā, skolā, kultūrā - vajadzētu reflektēt par vēsturiski nozīmīgām personībām. Otrā -  Kā muzejā mūsdienu skatījumā atspoguļot Latvijas vēsturē nozīmīgu personību, starp kurām ir arī Kārlis Ulmanis, pretrunīgi vērtētu veikumu un atstāto mantojumu. Diskusiju vadīs vēsturnieks Kaspars Zellis, pastāstot plašākai sabiedrībai arī par savu pētījumu un tajā apkopoto informāciju.

Diskusijas rezultātā izkristalizēsies strīdīgie jautājumi par Kārļa Ulmaņa politisko un sabiedriski nozīmīgo vēsturisko mantojumu, kā arī, iespējams, tālāk raisīsies plašākas debates par citām personībām Latvijā, kuru veikums vērtējams neviennozīmīgi.

 

 • Izstrādāt ekspozīcijas dizaina stratēģiju - vispārējās situācijas analīze par ekspozīcijas pielietojumu un problēmām:
 1. ekspozīcijas konceptuālā satura, eksponātu specifikācijas, telpu un to pieejamības analīze;
 2. dažādu alternatīvu izvērtēšana;
 3. ekspozīcijas nākotnes perspektīvas, attīstības virzieni;
 4. nepieciešamības formulējums;
 5. dizaina mērķa un auditorijas definēšana.

 

 • Izstrādāt ekspozīcijas dizaina koncepciju:
 1. pirmās skices ekspozīcijas eksponēšanai;
 2. vienas izvēlētās skices attīstīšana;
 3. definēti eksponēšanas pamatprincipi – gaisma, kompozīcija, telpiskā struktūra;
 4. ekspozīcijas krāsu un materiālu koncepcija;
 5. grafikas koncepcija;
 6. apgaismojuma, audio vizuālo tehnoloģiju un multimediju koncepcija;
 7. ekspozīcijas apmeklējuma ceļš.

 

 • Izstrādāt ekspozīcijas tehnisko projektu:
 1. detalizēta dizaina risinājumu izstrāde;
 2. ekspozīcijas plāni, elementu tehniskie rasējumi;
 3. apgaismojuma elementi un to plānojums;
 4. interaktīvās multimediālās tehnoloģijas, to novietojums telpā, integrēšana ekspozīcijā;
 5. ekspozīcijas grafikas dizains;
 6. ekspozīcijas vizualizācijas;
 7. orientējošā ekspozīcijas realizācijas izmaksu tāme.

 

 • Ekspozīcijas realizācija:
 1.  individuālu ekspozīcijas elementu izgatavošana;
 2. audio vizuālo, IT tehnoloģiju piegāde;
 3. transportēšana, instalēšana, montāža;
 4. ekspozīcijas iekārtošana;
 5. ekspozīcijas grafikas failu izstrāde;
 6. ekspozīcijas testēšana un nodošana muzeja rīcībā.

Projekts tiek realizēts vairākās kārtās

Projekta "Pastāvīgā ekspozīcija par Kārli Ulmani" pirmā, otrā un trešā kārta (2019-2021) tika realizēta ar Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales Plānošanas reģiona atbalstu un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras līdzfinansējumu.

Ceturtā (realizācijas) kārta 2022. gadā tiek īstenota ar Zemkopības ministrijas atbalstu. Finansējums no valsts budžeta dotācijas prioritāriem pasākumiem 193034 EUR.

vkkf_krasainais_logo
Latvijas valsts meži
Zemgales Plānošanas reģions
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas"
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

 

 

Ekspozīcija par Kārli Ulmani