VTUA Latvijas Lauksaimniecības muzejs
ZM apbalvojums

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai, 17. novembrī, pulksten 12.00 Zemkopības ministrijā tika sveikti labākie nodarbinātie nozarē.

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību” tika piešķirta - Dainim Milleram (Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Daugavpilī) un Uldim Sokolovskim (VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākajam inspektoram Saldū).

Dainis Millers jau 28 gadus nodrošina cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas (turpmāk - TR) un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus, kā arī TR vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību. Viņš ir zinošs, kvalificēts savas jomas speciālists, kurš izcili veic amata pienākumus, ievērojot ētikas un morāles normas. Saskarsmē ar klientiem ir atsaucīgs un pieklājīgs. Vienmēr spēj uzturēt optimismu, risinot arī sarežģītas ar darba pienākumiem saistītas situācijas, kā arī ar savu darba kultūru ir piemērs kā darbu veikt augstā kvalitātē.

Uldis Sokolovskis valsts tehniskās uzraudzības jomā ir nostrādājis 21 gadu. Viņš ir vērsts uz VTUA attīstību - sniedz priekšlikumus un risinājumus savā un iestādes kompetencē esošo procesu pilnveidošanai un lielu atbalstu VTUA mērķu sasniegšanā. Tāpat ir vērsts uz pozitīvo un profesionālo pieeju darba jautājumu risināšanā. Saskarsmē ar klientiem un darba kolēģiem ir prasīgs, bet tajā pašā laikā atsaucīgs, pieklājīgs un izpalīdzīgs. Laikabiedri viņu vērtē kā zinošu, pieredzējušu un saprotošu kolēģi, kurš izturas ar cieņu pret uzticētajiem pienākumiem.

Savukārt ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu tika apbalvoti - Mārtiņš Brants (VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs), Sandra Leja-Nātriņa (VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Latvijas lauksaimniecības muzeju nodaļas vadītāja), Veneranda Urtāne (Muzeju un resursu vadības departamenta Juridiskās un atbalsta nodaļas personāla speciāliste), Aldis Šķiliņš (VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Bauskā), Valentīns Kohanovičs (VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Juridiskās un atbalsta nodaļas vadītājs) un Ilona Millere (VTUA Muzeju un resursu vadības departamenta Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede).

Mārtiņš Brants ar nozīmīgu ieguldījumu ir apliecinājis savu augsto profesionalitāti un kvalitatīvo darbu VTUA attīstībā un valsts pārvaldē. Kolēģi viņu raksturo kā atsaucīgu, zinošu un savā darbībā vērstu uz rezultātu. Nebaidās uzņemties atbildību un dara vairāk nekā to prasa viņa amata pienākumi. Aktīvi līdzdarbojas vairāku projektu realizēšanā, nodrošinot ar iestādes darbību saistīto informācijas sistēmu darbības pilnveidošanu un attīstību.

Sandra Leja-Nātriņa ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un darba kvalitatīvi ar nozīmīgu ieguldījumu, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu valsts pārvaldē. Viņa ir prasmīgs komandas līderis, kura ir tendēta uz mērķa sasniegšanu, bet darbus organizē un lēmumus pieņem ieklausoties dažādu pušu redzējumos. Ir ieguldījusi lielu darbu un enerģiju lauksaimniecības nozares Nacionālā muzeja krājuma veidošanā un saglabāšanā, sabiedrības izglītošanā, muzeja infrastruktūras pilnveidošanā un labiekārtošanas darbu nodrošināšanā, līdzdarbojoties vairāku projektu un pasākumu sekmīgā īstenošanā.

Veneranda Urtāne ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un darba kvalitatīvi ar nozīmīgu ieguldījumu, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu valsts pārvaldē. Viņa savus amata pienākumus pilda priekšzīmīgi un ir piemērs citiem nodarbinātajiem, vienmēr ir atsaucīga, sniedz padomus un risinājumus iestādes attīstībai svarīgu mērķu sasniegšanā, t. sk., ar personālu saistītos jautājumos. Ir pierādījusi sevi kā kompetentu un ar augstiem ētiskiem rīcības principiem apveltītu nodarbināto.

Aldis Šķiliņš 10 gadus nodrošina tehniski atbilstošas TR ekspluatācijas uzraudzību, mazinot drošības apdraudējumu TR lietotājiem un apkārtējai videi. Viņš ir aktīvs tehnikas progresa ieviešanas līdzzinātājs un atbalstītājs. Tāpat ir vērsts uz pozitīvo un profesionālo pieeju darba jautājumu risināšanā. Saskarsmē ar klientiem un darba kolēģiem viņš ir prasīgs, bet tajā pašā laikā atsaucīgs, pieklājīgs un izpalīdzīgs. Laikabiedri viņu vērtē kā zinošu, pieredzējušu un saprotošu kolēģi, kurš izturas ar cieņu pret uzticētajiem pienākumiem. Ieguldījis lielu darbu vadītāju atestācijas, TR uzraudzības un reģistrācijas procesu uzlabošanā, kā arī Bauskas biroja darbības nodrošināšanā.

Valentīns Kohanovičs jau 12 gadus ir apliecinājis savu augsto profesionalitāti un kvalitatīvo darbu VTUA darbības nepārtrauktības nodrošināšanā – viņa vadībā ir pilnveidoti un sakārtoti iestādei noteikto valsts funkciju izpildei nepieciešamie atbalsta procesi: materiālo resursu iegādes nodrošināšana, personāla politika un vadība, lietvedība un iepirkuma komisijas vadība. Sekmīgi pārstāvētas VTUA intereses tiesību aizsardzības institūcijās un valsts pārvaldes iestādēs. Viņš aktīvi iesaistās un risina dažādus ar iestādes noteikto valsts funkciju un tās uzdevumu nodrošināšanu saistītos juridiskos jautājumus. Ir atsaucīgs, izpalīdzīgs, draudzīgs un nozarē atzīts savas jomas speciālists. Apveltīts ar lielu darba sparu, vērsts uz noteikto darba rezultātu sasniegšanu.

Ilona Millere jau astoņus gadus ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un kvalitatīvo darbu ar nozīmīgu, sekmīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu valsts pārvaldes mērķu sasniegšanā. Viņa ir pretimnākoša, radoša un sniedz atbalstu kolēģiem darba uzdevumu veikšanā. Organizē un veido pozitīvu sadarbību iestādes mērķu sasniegšanai. Ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un kvalitatīvo darbu ar nozīmīgu ieguldījumu, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu valsts pārvaldē.

Dainis Millers, Uldis Sokolovskis, Valentīns Kohanovičs, Ilona Millere un Aldis Šķiliņš 2022. gadā par priekšzīmīgu darba uzdevumu izpildi apbalvoti arī ar VTUA augstāko apbalvojumu “Goda raksts”.

Zemkopības ministrijas apbalvojumus piešķir nodarbinātajiem par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

Visus 2022. gada rudens apbalvotos nozares pārstāvjus skatīt Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Ziņojumi presei”.