Valsts atbalsta programmas ar EK lēmumiem

Atbalsta programma

EK lēmuma Nr.

Atbalsta piešķīrēja iestāde

Spēkā līdz

Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai

SA.57287

Lauku atbalsta dienests

2020.gada 31.decembrim

Grozījumi atbalsta shēmā „Atbalsts par sausuma radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”

SA. 55991

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi

SA.56932

Lauku atbalsta dienests

2020.gada 31.decembrim

Nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai ko izmanto zvejai kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos

SA.57101

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai (primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem)

SA. 55951 

Lauku atbalsta dienests

2025.gada 31.decembrim

Atbalsts tiem lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ražotājiem un pārstrādātājiem, kas iesaistījušies pārtikas kvalitātes shēmās

SA. 56175

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi (Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana)

SA.42658

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

SA.46078

Lauku atbalsta dienests

līdz 2020.gada 31.decembrim

Nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai zvejniecības un akvakultūras nozarē

SA.42051

Lauku atbalsta dienests

līdz 2021.gada 30.jūnijam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām " īstenošanas noteikumi (zvejniecības un akvakultūras nozarē)

SA.43875

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

līdz 2021.gada 30.jūnijam

Akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai (primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.42046

Lauku atbalsta dienests


līdz 2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē

SA.42164

Lauku atbalsta dienests

līdz 2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

SA.44060

Lauku atbalsta dienests

līdz 2021.gada 30.jūnijam

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi (zvejniecības un akvakultūras nozarē)

SA.44113

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

līdz 2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi

un šie MK noteikumi

SA.42855

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Meža ieaudzēšana

SA.42856

Lauku atbalsta dienests

 2021.gada 30.jūnijam 

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

SA.42857

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi

(primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.43355

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

SA.43614

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un apakšpasākumā “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

SA.43678

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija,

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi

(primārajiem lauksaimniecības ražotājiem)

SA.43696

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai (primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem)

SA.41388

Lauku atbalsta dienests

2019.gada 31.decembrim

Atbalsts tiem lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ražotājiem un pārstrādātājiem, kas iesaistījušies pārtikas kvalitātes shēmās

SA.37695

Lauku atbalsta dienests

2019.gada 31.decembrim

Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

SA.56023

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programma

SA. 56174 

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

SA.54346

Attīstības finanšu institūcija Altum

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām 

SA.54088

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts kredītgarantiju veidā 

SA. 52542

Attīstības finanšu institūcija Altum

2021.gada 30.jūnijam

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programma

SA.38669

Lauku atbalsta dienests

2019.gada 31.decembrim

Atbalsts lopkopības sektoram un atbalsts par kritušiem dzīvniekiem

SA.39407

Lauku atbalsta dienests

2020.gada 30.decembrim

Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo lauku saimniecību attīstības veicināšanai

SA.40455

Attīstības finanšu institūcija Altum

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

SA.40998

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

SA.40999

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

SA.41000

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

SA.41001

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

SA.41002

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Kredītprocentu daļēja dzēšana lauksaimniecības produktu pārstrādei

SA.41387

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām

SA.54088

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam

Atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības infrastruktūrā

SA.41408

Lauku atbalsta dienests

2021.gada 30.jūnijam