Kvalitātes politika

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir valsts pārvaldes iestāde, kura darbojās sabiedrības interesēs, sniedzot un nepārtraukti uzlabojot valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti, lai paaugstinātu savu klientu apmierinātību ar VTUA sniegtajiem pakalpojumiem, ko sekmē:

 1. kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana ievērojot standartā LVS EN ISO 9001:2017 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” noteiktās prasības; 
 2. efektīva un lietderīga VTUA procesu, risku un pārmaiņu vadība;
 3. VTUA darbinieku, klientu un citu ieinteresēto pušu iesaistīšana valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā;
 4. uz attīstību un sadarbību vērsti profesionāli, atbildīgi un godprātīgi VTUA darbinieki, kuriem ir nodrošināta iespēja apgūt darbam nepieciešamās zināšanas vajadzīgajā apmērā un celt savu kvalifikāciju;
 5. kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo resursu pieejamība.

 

VTUA misija

Uz klientiem (īpaši lauksaimniecības nozarēs strādājošajiem) vērsta institūcija, kas nodrošina:

 1. cilvēku veselībai un videi nekaitīgas traktortehnikas izmantošanu tautsaimniecībā, kas tiek vadīta ar kvalificētu speciālistu palīdzību; 
 2. izpratni par Latvijas lauksaimniecības nozaru vēsturi, popularizējot to materiālās un nemateriālās liecībās, kā arī pozicionējot izcilu personību nozīmi vēstures veidošanā un pausto ideju aktualitāti.

 

VTUA vīzija

VTUA ir uz attīstību un sadarbību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kura regulāri apzina savu klientu vajadzības un spēj sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus klientiem izdevīgā vietā, laikā un veidā, vairojot klientu apmierinātību un sabiedrības uzticību.


VTUA pamatvērtības

 • Tiesiskums;
 • Profesionalitāte; 
 • Efektivitāte; 
 • Sadarbība;
 • Pieejamība.