• LV

Traktortehnikas tirdzniecība

Traktortehnikas un tās piekabju pircēju ievērībai!
 
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas tirdzniecībai
 
No 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.897 „Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību” nosaka, ka visiem tirdzniecības uzņēmumiem (turpmāk – komersanti), kuri veic tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem jāreģistrējas Valsts Tehniskās uzraudzības Aģentūrā (turpmāk tekstā - VTUA). Iesniegumu par tirdzniecības vietas reģistrāciju* komersantam jāiesniedz tuvākajā VTUA nodaļā.
 
Kopā ar iesniegumu komersantam jāiesniedz:
  • tirdzniecības vietas plāns (Zemes robežu plāns, ēkas inventarizācijas lietas plāns vai tml.). tirdzniecības vietas plānā ir jābūt norādītai un objektīvi saprotamai tirdzniecības vietas atrašanās vietai, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojumam (iesniedz kopiju, uzrādot orģinālu dokumentu);
  • apliecinājums par tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām (piem., nomas līgums, Zemesgrāmatu apliecība vai  tml.). Informāciju par komersanta tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām var norādīt un apliecināt arī iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai.
 
Lai komersants veiktu tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem, tam ir nepieciešams par darījuma faktu saviem klientiem izsniegt noformētu rēķinu - uzziņu, kas ir viens no īpašuma apliecinošajiem dokumentiem.
 
Rēķini- uzziņas jānoformē izmantojot informatīvo sistēmu (elektroniski). Informatīvās sistēmas piekļuvi un izmantošanu komersants iegūst, noslēdzot ar VTUA līgumu.
 
Vispirms komersants iesniedz VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta reģiona nodaļas birojā “Paziņojumu par personām, kurām piešķirtas tiesības pieņemt traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt rēķinu-uzziņu”. Tās personas, kuras būs iekļautas paziņojuma veidlapas sarakstā, aizpilda un paraksta Saistību rakstu (katrs divus eksemblārus), ko pievienos paziņojumam. Pēc paziņojuma un saistību rakstu iesniegšanas komersants ar VTUA noslēdz līgumu par Informatīvās sistēmas izmantošanu. Sīkāka informācija tālr.:28601120.
 
Ja mainījušās tirdzniecības reģistrācijas apliecībā norādītas ziņas par komersantu, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās Komersants iesniedz VTUA iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu, jāpaziņo arī par nomainīto Komersanta kontaktpersonu, tās koordinātes. 
 
 
Traktortehnikas tirdzniecības dokumentu veidlapas
Iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai obligāti norādīt Traktortehnikas grupu: Autogreiders, Buldozers, Ceļa būves mašīna, Komunālā mašīna, Ekskavators, Universālā pašgājējmašīna, Graudaugu kombains, Meža mašīna, Pašgājējs iekrāvējs, Pašgājējs- tehnisko kultūru novācējs, Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs , Speciālā pašgājēja tehnika, Traktors, Traktora piekabe.