• LV

Aktualitātes

 • 29.09.2015

  Sākas jauns motoru izmešu posms jaudas grupā no 130 līdz 560Kw

   

  Katru gadu un pakāpeniski Eiropas Savienība traktortehnikas un motoru ražotājiem nosaka arvien stingrākas motoru izmešu emisijas prasības, bet dalībvalstīm (t.sk. Latvijai) - motoru emisiju posmus un to pieļaujamos traktoru reģistrācijas termiņus.

   

  Saskaņā ar 2013.gada 5.februāraEiropas Komisijas regulu Nr.167/2013”Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” (turpmāk – regula 167/2013) un 1997.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 97/68/EK ”Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai” no2016.gada 1.janvāra stājas spēka IV (Q – kategorija) motoru izmešu posma prasības motoriem jaudas grupā no 130 līdz 560Kw, t.i.,līdz ar iepriekšminēto datumu spēku zaudē IIIB (L – kategorijas) motoru izmešu posma prasības.

   

  Tas nozīmē, ka sākoties jaunajam motoru izmešu posmam aizliegts piedāvāt tirgū traktorus ar izmešu prasībām neatbilstošiem iepriekšējā posma motoriem, bet ir pieļaujamas trīs atkāpes, kuras aizlieguma prasības samazina:

  1. dalībvalstis drīkst reģistrēt traktorus, kas ievesti valstī līdz posma beigām;
  2. ražotājs ir nodrošinājis elastības sistēmas piemērošanu: ierobežotā laikposmā starp diviem secīgiem robežvērtību piemērošanas posmiem (elastīguma sistēmu piemēro no brīža, kad sākas katrs posms, un tās ilgums ir tāds pats kā posma ilgums vai ne ilgāk kā 36 mēnešus, ja nesākas nākamais motoru emisijas robežvērtību posms), motoru ražotājam atļauts ierobežotā daudzumā laist tirgū motorus, kas atbilst tikai iepriekšējā posma noteiktajām emisijas robežvērtībām. Piemēram, dalībvalsts tirgū drīkst realizēt tikai konkrētu skaitu motoru ar iepriekšējā posmā noteikto emisijas robežvērtību, līdz ar to traktoros uzstādītos motorus speciāli jāuzskaita un jāmarķē. Pieļaujamais traktortehnikas motoru skaits nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 40 % no to traktoru ražotāja gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (to aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Eiropas Savienības tirgū) (2006.gada 27.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.535”Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”(turpmāk – MK noteikumi Nr.535) 7.pielikumu (vai arī 41.1punktu), saskaņā ar 2014.gada 1.oktobra Eiropas Komisijas deleģēto regulu 2015/96, kuru piemēro no 2016.gada 1.janvāra, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.167/2013 papildina iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem 14.pantu);
  3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/87/ES „Ar ko attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu traktoriem ar šauru riteņu šķērsbāzi groza Direktīvu 2000/25/EK” 1.pantu, T2, T4.1 un C2 kategorijas traktoriem noteiktos L, M, N, P, Q un R motoru kategoriju ieviešanas termiņus atliek uz trim gadiem.

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka jaunos, līdz 2015.gada 31.decembrim, mūsu valsts tirgū pieejamos traktorus ar L kategorijas motoriem (ar jaudu no 130 līdz 560Kw) būs iespējams reģistrēt arī 2016.gadā, ja tiem veikta agregātu numuru salīdzināšana līdz 2015.gada pēdējai darba dienai. Līdz ar to VTUA aicina veikt traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu savlaicīgi, neatliekot uz pēdējo brīdi.

   

  Datumi līdz kuriem atļauts veikt jaunas traktortehnikas pirmo reģistrāciju

  (posmu beigu datumi) saskaņā ar direktīvu 2000/25EK

   

  Motoru jauda P (kW)

  Motoru izmešu posmi

  Motoru kategorija

  Beigu datums līdz kuram motorus drīkst ražot

  (Direktīvas 2000/25/EK, 4.panta 3.punkts (kad sākas nākošais posms))

  Datums līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem kuri saražoti līdz beigu datumam

  (Direktīvas 2000/25/EK , A līdz G 4.pants 5. Punkts;     H līdz R 4.pants 6. punkts)

  Datums līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem kuri saražoti pēc elastības shēmas un attiecīgi marķēti

  (Direktīvas 2000/25/EK. 4.panta 5.punkts,  97/68. XIII Pielikums)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  130≤P≤560

  III A

  H

  31.12.2010.

  31.12.2012.

  31.12.2013.

  75≤P<130

  III A

  I

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  56≤P<75

  III A

  J

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  37≤P<56

  III A

  J

  31.12.2012.

  31.12.2014.

  31.12.2015

  19≤P<37

  III A

  K

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  III B

  L

  31.12.2013.

  31.12.2015.

  nav noteikts

  75≤P<130

  III B

  M

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  56≤P<75

  III B

  N

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  37≤P<56

  III B

  P

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  IV

  Q

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  56≤P<75

  75≤P<130

  IV

  R

  nav noteikts

   

  nav noteikts

   

  Jaunas prasības arī traktortehnikai, to piekabēm un maināmām velkamām iekārtām

   

  Tāpat VTUA atgādina, ka līdz ar Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību stāšanos spēkāno 2016.gada 1.janvāra jauniem piekabes tipiem (R kategorija) un maināmo velkamo lauksaimniecības iekārtu tipiem (S kategorija), kas izgatavotas pēc 2016.gada 1.janvāra, jābūt izsniegtam tipa apstiprinājumiem saskaņā ar ES regulu Nr.167/2013, savukārt tām traktortehnikas piekabes un maināmas velkamās iekārtām,  kurām atbilstības novērtēšana veikta līdz 2015.gada 31.decembrim, reģistrācijai var iesniegt atbilstības sertifikātu saskaņā ar 27.07.2006. MK noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” vai arī atbilstības deklarāciju saskaņā ar 25.04.2008. MK noteikumiem Nr.195 ”Mašīnu drošības noteikumi”.

   

  Savukārt jaunam traktoram, kuram izsniegts tipa apstiprinājums saskaņā ar 27.07.2006. MK noteikumiem Nr.535 vai Direktīvu 2003/37/EK var turpināt laist tirgū un reģistrēt līdz 2017.gada 31.decembrim.