• LV

Aktualitātes

 • 27.03.2015

  Aicinām iepazīties ar nosacījumiem iesniedzot iesniegumu VTUA

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) kā tiešās valsts pārvaldes iestāde regulāri saņem personu iesniegumus (pieprasījumus, priekšlikumus, lūgumus, jautājumus u.c.), kuros nav norādīta pilnīga informācija par iesnieguma iesniedzēju, līdz ar to ir gadījumi, kad VTUA nevar sniegt atbildi vai arī atbildes sniegšanas termiņš tiek pagarināts uz pieprasīto jautājumu.

   

  Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un iestādes sadarbību ar citām institūcijām VTUA aicina pievērst uzmanību nosacījumiem, kādi jāievēro iesniedzot iesniegumu valsts pārvaldes iestādē. Saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.pantu “Iesnieguma iesniegšana”:

  • iesniegumu iesniedz iestādei, kuras kompetencē ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā;
  • iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
  • iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam;
  • iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

   

  Savukārt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.916) 7. 6. 15.apakšnodaļā “Norāde par pievienotajiem dokumentiem” ir noteikta kārtība, kā ir norādāmi dokumentam pievienotie citi esošie dokumenti:

  • norādi par pievienotajiem dokumentiem raksta, ja dokumentam pievieno kādu citu jau esošu dokumentu;
  • norādi par pievienotajiem dokumentiem raksta teksta zonā zem dokumenta teksta no darba laukuma kreisās puses;
  • norādē par pievienotajiem dokumentiem (vārdu "Pielikumā", aiz kura liek kolu; pievienotā dokumenta nosaukumu un pievienotā dokumenta lapu skaitu.)

  Piemērs:Pielikumā: Mācību priekšmetu pasniedzēju saraksts uz 1 lp.

   

  Ja dokumentam tiek pievienoti vairāki cita dokumenta eksemplāri, norādē par pievienotajiem dokumentiem norāda arī eksemplāru skaitu

  Piemērs: Pielikumā: Dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts uz 5 lp. 2 eks.

   

  Norādē par pievienotajiem dokumentiem var norādīt arī citu informāciju (piemēram, pievienotā dokumenta datnes nosaukumu).

   

  Ja dokumentam pievienotais dokuments ir cauršūts (caurauklots) vai brošēts, norādē par pievienotajiem dokumentiem var nenorādīt pievienotā dokumenta lapu skaitu. Ja pievienotā dokumenta nosaukums minēts dokumenta tekstā, norādē par pievienotajiem dokumentiem pilnu pievienotā dokumenta nosaukumu atkārtoti var nenorādīt. Šajā gadījumā norāda tikai dokumenta veida nosaukumu.

  Piemērs:Pielikumā: Pasniedzēju saraksts uz 1 lp.

   

  Ja dokumentam pievieno vairākus dažādus dokumentus, norādē par pievienotajiem dokumentiem tos numurē.

  Piemērs: Pielikumā:

  1. Pasniedzēju saraksts 1 lp.
  2. Pasniedzēju izglītību apliecinošo dokumentu kopijas uz 10 lp.
  3. Mācību telpu nomas līguma kopija uz 2 lp.

   

  Ja dokumentam pievieno citu dokumentu, kuram savukārt arī ir pievienots dokuments (dokumenti), norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē saskaņā ar šādu paraugu:

  Pielikumā: Dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts ar pielikumiem, pavisam uz 10 lp.

   

  Ja dokumentam pievieno lielu skaitu citu dokumentu un līdz ar to nav iespējams ievērot MK noteikumi Nr.916 23.punktā [Dokumentu noformē tā, lai rekvizīts "paraksts" būtu vienā lapā ar dokumenta tekstu vai vismaz teksta daļu (rindu).]minēto prasību, norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē atsevišķā lapā, ievērojot MK noteikumi Nr.916 159.punktā [Norādē par pievienotajiem dokumentiem ietver: 1) vārdu "Pielikumā", aiz kura liek kolu; 2) pievienotā dokumenta nosaukumu; 3)pievienotā dokumenta lapu skaitu.] minētās prasības. Šajā gadījumā pamatdokumentā norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē saskaņā ar šādu paraugu:

  Pielikumā: Pievienoto dokumentu saraksts uz 1 lp.

   

  Saskaņā ar MK noteikumi Nr.916 5.nodaļā “Dokumenta atvasinājuma izstrādāšana un noformēšana” ir noteikta kārtība kā izstrādā un noformē dokumenta atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts) minēto, dokumenta atvasinājums ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu. Dokumenta atvasinājumu izstrādā noraksta, izraksta vai kopijas veidā. Dokumenta atvasinājumu var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. […] (MK noteikumi Nr.916 47.pants).

   

  Dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām īpatnībām. Izstrādājot elektroniska dokumenta kopiju papīra formā, tos dokumenta rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta kopijā uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs apliecinājuma uzraksta.

   

  Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu "KOPIJA", bet, ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda:

  • ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "NORAKSTS PAREIZS", "IZRAKSTS PAREIZS" vai "KOPIJA PAREIZA";
  • dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu;
  • apliecinājuma vietas nosaukumu;
  • apliecinājuma datumu.
  • Piemērs:

  KOPIJA PAREIZA               

  SIA “X”                      

  Direktors         (personiskais paraksts) V.Uzvārds

  Rīgā 2010.gada 3.maijā

                         

  Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda:

  • ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "NORAKSTS PAREIZS", "IZRAKSTS PAREIZS" vai "KOPIJA PAREIZA";
  • personisko parakstu un tā atšifrējumu;
  • personas kodu;
  • apliecinājuma vietas nosaukumu;
  • apliecinājuma datumu.

  Piemērs:

  KOPIJA PAREIZA (personiskais paraksts) Vārds Uzvārds Personas kods: XXXXXX-XXXXX Rīgā 2010.gada 5.maijā

   

  Dokumenta atvasinājumaapliecinājuma uzrakstu izvieto dokumenta beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta.

   

  Ja dokumenta atvasinājums ir uz vairākām lapām, ievēro šādas prasības:

  • pirms tā pareizības apliecināšanas visas dokumenta atvasinājuma lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu;
  • cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā;
  • mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē dokumenta atvasinājuma pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā;
  • dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu "Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu;
  • apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atvasinājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums un izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

   

  Dokumenta atvasinājuma pareizību organizācijā apliecina organizācijas vadītājs, cita amatpersona, kas ir tiesīga pārstāvēt organizāciju, vai šo personu pilnvarotā persona. Pilnvarojumu apliecināt dokumenta atvasinājuma pareizību ietver attiecīgās organizācijas rīkojuma dokumentā vai organizatoriskajā dokumentā.

   

  Saskaņā ar Iesnieguma likuma 7.pantu valsts pārvaldes iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

  • iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
  • iesniegums nav parakstīts;
  • iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
  • atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies;
  • iesnieguma saturs ir komercpiedāvājums, pārdošanas reklāma (izņemot publiskā iepirkuma ietvaros saņemts piedāvājums).

   

  Valsts pārvaldes iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

   

  Atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu valsts pārvaldes iestāde nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties. Vai arī sniedz saskaņā ar Iesniegumu likuma 6.panta trešo daļu.

   

  Normatīvie akti, kas reglamentē atbildes sniegšanu uz saņemto iesniegumu un iesnieguma saturu, noformēšanas kārtību:

  • Iesniegumu likums;
  • Dokumentu juridiskā spēka likums;
  • MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
  • Valsts valodas likums;
  • Informācijas atklātības likums;
  • Fizisko personu datu aizsardzības likums;
  • Paziņošanas likums;
  • Elektronisko dokumentu likums.