• LV

Aktualitātes

 • 04.12.2013

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka motoriem, kas tiek uzstādīti traktoriem ir noteikti minimālie pieļaujamiem motoru izmešu emisijas lielumi, lai aizsargātu personas, sabiedrību un vidi.

  To nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (turpmāk–Direktīva 2000/25/EK).

  Latvijā iepriekš minētā direktīva ir pārņemta ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” (turpmāk–MK noteikumi Nr.535).

              Pakāpeniski, ar katru gadu traktortehnikas un motoru ražotājiem Direktīva 2000/25/EK nosaka arvien stingrākas motoru izmešu emisijas prasības un dalībvalstīm (t.sk. Latvijai) nosaka motoru emisiju posmus un to pieļaujamos traktoru reģistrācijas termiņus.

  Direktīvas 2000/25/EK 4.panta 3.punkts nosaka, ka dalībvalstis aizliedz motoru un traktoru nodošanu ekspluatācijā gadījumos, kad motoru emitētie piesārņojumi neatbilst direktīvas prasībām.

  Saskaņā ar MK noteikumi Nr.535 1.17.punktu, nodošana ekspluatācijā ir jebkura transportlīdzekļa tāda pirmā izmantošana šajos noteikumos paredzētajam mērķim, pirms kuras ražotājam nav jāizdara montāža vai regulēšana. Dienu, kad transportlīdzekli reģistrē vai laiž tirgū pirmo reizi, uzskata par ekspluatācijā nodošanas dienu. Savukārt laist tirgū nozīmē traktoru vai motoru pirmo reizi darīt pieejamu tirgū.

  Ja sākas jauns motoru izmešu posms, tad aizliegts piedāvāt tirgū iepriekšējā posma traktorus ar izmešu prasībām neatbilstošiem motoriem.

  Tomēr izmešu prasībām ir pieļaujamas divas atkāpes:

  1) drīkst reģistrēt traktorus, kas bija ievesti valstī līdz posma beigām (skat. tabulas 5.kolonnas datumus);

  2) starp diviem secīgiem robežvērtību piemērošanas posmiem atļauts motoru ražotājam ierobežotā daudzumā laist tirgū motorus, kas atbilst tikai iepriekšējam posmam noteiktajām emisijas robežvērtībām (skat. tabulas 6.kolonas datumus). Šādus traktorus, uzstādītos motorus speciāli uzskaitot un marķējot katru motoru, drīkst realizēt konkrētu skaitu. Pieļaujamais traktoru skaits nedrīkst pārsniegt 10 % no visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu skaita, kas divos iepriekšējos gados nodoti ekspluatācijā attiecīgajā dalībvalstī (to sauc par elastības shēmu). (skat. MK noteikumu Nr.535 7.pielikumu).

   

  Datumi līdz kuriem atļauts veikt jaunas traktortehnikas pirmo reģistrāciju

  (posmu beigu datumi) saskaņā ar direktīvu 2000/25EK

  Motoru jauda P (kW)

  Motoru izmešu posmi

  Motoru

  kategorija

  Beigu datums līdz kuram motorus drīkst ražot[1]

  Datums līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem kuri saražoti līdz beigu datumam[2]

  Datums līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar motoriem kuri saražoti pēc elastības shēmas un attiecīgi marķēti[3] 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  130≤P≤560

  III A

  H

  31.12.2010.

  31.12.2012.

  31.12.2013.

  75≤P<130

  III A

  I

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  56≤P<75

  III A

  J

  31.12.2011.

  31.12.2013.

  30.09.2014.

  37≤P<56

  III A

  J

  31.12.2012.

  31.12.2014.

  nav noteikts

  19≤P<37

  III A

  K

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  III B

  L

  31.12.2013.

  31.12.2015.

  nav noteikts

  75≤P<130

  III B

  M

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  56≤P<75

  III B

  N

  30.09.2014.

  30.09.2016.

  nav noteikts

  37≤P<56

  III B

  P

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  130≤P≤560

  IV

  Q

  nav noteikts

   

  nav noteikts

  56≤P<75

  75≤P<130

  IV

  R

  nav noteikts

   

  nav noteikts

   

              Ievērojot iepriekš minēto, VTUA informē, ka jaunus traktorus ar H, I, un J kategorijas motoriem, kuri šobrīd un līdz 31.12.2013 ir pieejami mūsu valsts tirgum, būs iespējams reģistrēt arī 2014.gadā, pirms tam veicot agregātu numuru salīdzināšanu līdz 28.12.2013.

              Lūdzam veikt traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu savlaicīgi un neatlikt uz pēdējo brīdi (28.12.2013.).

   

  1. Direktīvas 2000/25/EK, 4.panta 3.punkts (kad sākas nākošais posms);

  2.Direktīvas 2000/25/EK , A līdz G 4.pants 5. Punkts;     H līdz R 4.pants 6. punkts

  3.Direktīvas 2000/25/EK. 4.panta 5.punkts,  97/68. XIII Pielikums