• LV

Aktualitātes

 • 13.04.2018

   VTUA muzeji valsts atzīti 

   
  2018. gadā K.Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas” (turpmāk – muzejs “Pikšas”), bet 2017. gadā Latvijas Lauksaimniecības muzeju (turpmāk - LLM) Latvijas Muzeju padome atzina akreditācijas prasībām atbilstīgus, kā rezultātā Kultūras ministrija izsniedza muzejiem akreditācijas apliecības uz pieciem gadiem, kas kalpo kā apliecinājums valsts atzītiem muzejiem.
   
  Latvijas Muzeju padome sēdes laikā izteica pateicību Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejam „Pikšas”, Latvijas Lauksaimniecības muzejam un Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūrai (turpmāk - VTUA) par darbu, kas ieguldīts, lai muzeji varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
   
  Sabiedrības iepazīstināšana ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir viena no VTUA deleģētajām funkcijām un kura to īsteno ar divu valsts atzītu muzeju starpniecību – LLM un muzeju “Pikšas”.
   
  Saskaņā ar 2005.gada 15.decembra "Muzeju likums" prasībām, muzejs iegūst akreditēta muzeja statusu, ja tas atbilst akreditācijas prasībām - ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums; ir veikta muzeja krājuma uzskaite, ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu, ir nodrošināta muzeja misijai atbilstošu ekspozīciju un izstāžu, kā arī krājuma neeksponētās daļas pieejamība sabiedrībai un ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija, kā arī muzejs veic muzeja krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu, muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēti un sabiedrības izglītošanu, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus.