• LV

Aktualitātes

 • 12.10.2017

  2018.gadā izmaiņas traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijā

   
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka 2017.gada 31.decembrī beidzas pārejas periods, kura laikā, saskaņā ar “Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” 73.panta 3.daļu un Direktīvu 2003/37/EK, bija iespējams reģistrēt transportlīdzekļus, kuri saņēmuši gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.
   
  No 2018.gada 1.janvāra, transportlīdzekļiem, kuri ražoti pēc 2017.gada 31.decembra un uz kuriem attiecas regula Nr.167/2013 - traktori (T un C kategorija), traktoru piekabes (R kategorija) un maināmās velkamās iekārtas (S kategorija) -, jābūt apstiprinātiem atbilstoši regulas prasībām, tas ir, katram transportlīdzeklim ir jābūt ražotāja izsniegtam atbilstības sertifikātam. Traktortehnikas tirgotājs, kurš saskaņā ar iepriekšminēto regulu ir izgatavotāja pārstāvis, izplatītājs vai importētājs, laiž tirgū tikai atbilstošu transportlīdzekli, kas saņēmis tipa apstiprinājumu.
   
  Lai pēc 2017.gada 31.decembra reģistrētu jaunus transportlīdzekļus, kas saražoti līdz šim datumam un kam ir bijis derīgs tipa apstiprinājums, atbilstoši direktīvas 2003/37/EK prasībām, to izgatavotājam nepieciešams saņemt atļauju Sērijas beigu transportlīdzekļa reģistrēšanai, kā tas noteikts regulas Nr.167/2013 39.pantā vai uzrādīt traktortehniku tehnisko datu salīdzināšanai arī līdz 2017.gada 31.decembrim.
   
  Traktoru piekabes (R kategorija) un maināmās velkamās iekārtas (S kategorija) un traktorus, kuru tipiem netika prasīts tipa apstiprinājums saskaņā ar Direktīvu 2003/37/EK un kas ražoti līdz 2017.gada 31.decembrim, varēs tikt reģistrēti arī pēc 2017.gada 31.decembra. Piemēram, ja traktora piekabe būs ražota līdz 2017.gada 31.decembrim un tās atbilstību, atbilstoši “Eiropas parlamenta un Padomes direktīvai 2006/42 par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)”, apliecina EK atbilstības deklarācija un CE marķējums, to varēs reģistrēt arī pēc 2018.gada 1.janvāra.
   
  Savukārt, ja piekabe būs ražota pēc 2018.gada 1.janvāra, lai to reģistrētu, būs nepieciešams iesniegt atbilstības sertifikātu atbilstoši “Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” prasībām.
   
  Kā pārliecināties vai transportlīdzeklis ir atbilstošs regulas Nr.167/2013 prasībām?
   
  1. Transportlīdzeklim ir piestiprināta obligātā plāksnīte ar atbilstīgu marķējumu, atbilstoši Komisijas īstenošanas regulai (ES) 2015/504, attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai IV pielikuma prasībām.

   

  2. Transportlīdzeklim ir izsniegts atbilstošs atbilstības sertifikāts ko katrai transportlīdzekļa vienībai sagatavojis ražotājs, bet tirgotājs to nodod pircējam pirkuma brīdī. Atbilstības sertifikāts sagatavots atbilstoši Komisijas īstenošanas regulai (ES) 2015/504, attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai III pielikuma prasībām.

   
  Paraugs:
   
   
   
   
  Tipa apstiprinājuma numurs, kas redzams uz transportlīdzekļa plāksnītes, jāsakrīt ar atbilstības dokumentā norādīto.
   
  Sīkāk skatīt Komisijas īstenošanas regulas tīmekļa vietnē.