• LV

Aktualitātes

 • 13.12.2016

  Svešvalodā esošos dokumentus valsts iestādes pieņem tikai ar tulkojumu latviešu valodā

   

  Pamatojoties uz Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu, svešvalodā esošos dokumentus valsts iestādes pieņem tikai ar tulkojumu latviešu valodā.

   

  Dokumenta svešvalodā tulkošanas iespējas

   

  Tulkojumu ir tiesīga veikt fiziska persona (dokumentam, kuru pati ir sagatavojusi), kā arī jebkura juridiska persona, dokumentam, kuru:

  • pati ir sagatavojusi;
  • fiziskās personas iesniedz šai juridiskajai personai.

   

  Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktais, neuzliek par pienākumu dokumentus svešvalodā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt ar notariālu apliecinājumu, bet pietiek ar pievienotu tulkojumu valsts valodā.

   

  Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz 2000.gada 1.septembrim tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.

   

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktu, par juridiskā spēkā esoša dokumenta tulkojumu ir uzskatāms dokuments, kurš satur šādus rekvizītus - apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir:

  • ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi “TULKOJUMS PAREIZS”;
  • tulka vārds, uzvārds un personas kods;
  • tulka paraksts;
  • apliecinājuma vietas nosaukums;
  • apliecinājuma datums.